ROŽANČIUS

Maldos, kalbamos prieš kiekvieną Rožančiaus dalį.

Atverk, Viešpatiem mano burną, idant garbinčiau Tavo šventą Vardą, išvalyk iš manęs visas tuščias, nedoras ir piktas mintis, apšviesk mano protą ir įkaitint jausmus, idant tinkamai, atsidėjęs ir nuoširdžiai kalbėčiau šv. Rožančių ir pelnyčiau Tavo malonių. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

1 Tėve mūsų, 3 sveika Marija, 1 Garbė Tėvui.

Pirma, džiaugsmingoji dalis
(pirmadieniais ir ketvirtadieniais)

Pirmoji paslaptis

Apreiškimas

Angelas apreiškia Marijai, kad Dievas yra ją apsirinkęs pasaulio Išganytojo motina. Šv. Panelė širdimi nusižemina ir surinka, o Dievo Sūnus tampa žmogum jos nekalčiausioje įsčioje.

Amžinasis Žodi, iš meilės dėl mūsų tapęs Kūnu, duodi Tau didžiausią garbę. Šv. Panele, padėk man tavo pavyzdžiu pamėgti nusižeminimo dorybę ir visuomet sutikti su Dievo valia.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Antroji paslaptis

Aplankymas

Po aprieškimo Marija eina aplankyti šv. Elzbietos, savo giminaitės, šv. Jono Krikštytojo motinos, norėdama ją negalėje pavaduoti. Šitas aplankymas tampa malonių versme šv. Jonui ir jo motinai.

Geriausiuas Jėzau, aplankyk mano širdį ir sužadink manyje artimo meilę ir norą jam vargstant padėti. Šv. Panele, išmelsk man malonės, kad visi mano aplankymai būtų pažymėti šitomis dorybėmis.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Trečioji paslaptis

Viešpaties Jėzaus gimimas

Viešpats Jėzus ateina į šį pasaulį Betliejaus tvartelyje didžiausime varge. Būdamas be galo turtingas, iš meilės man tampa pavargėliu.

Mieliausias Jėzau, kas Tavęs vargstančio nemylėtų! Šv. Panele, padėk man atitraukti savo širdį nuo laikinųjų gėrybių ir atiduoti ją vien Dievui.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Ketvirtoji paslaptis

Viešpaties Jėzaus aukojimas

Keturiasdešimtą dieną, po Viešpaties gimimo, Marija neša jį į bažnyčią aukoti Dievui, pilydama įsakymą, kuris jos nesaistė.

Paklusiniausias Jėzau, Tu klausei žmonėms duoto įsakymo, o aš ir Tavęs nenoriu klausyti!.. Šv. Panele, paklusnumo paveiksle, teikis padaryti, kad aš uoliai pildyčiau Dievo ir Bažnyčios įsakymus.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Penktoji paslaptis

Jėzaus atradimas bažnyčioje

Dvylikos metų V. Jėzus eina į bažnyčią ir ten pasilieka mokytojų tarpe. Čia jį atranda Marija ir Juozapas, tris dienas jo rūpestingai ieškoję.

Maloningiausias Jėzau, teikis man padėti kad Tave atrasčiau tikros atgailos ašaromis… Šv. Panele, išmelsk man malonės visuomet gyventi su Jėzumi ir niekad Jo savo nuodėmėnis neberprarasti.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Antra sopulingoji dalis
(antradieniais ir penktadieniais)

Primoji paslaptis

Malda Alyvų darželyje

Po paskuntinės Vakarienės V. Jėzus eina į Alyvų darželi; tenai meldžiasi ir krauju prakaituoja, tardamas: “Tėve, tebūna ne mano valia, bet tavo”.

Sielvarto suspaustoji Jėzaus Širdie, tavyje sau ieškosiu paguodos visuose savo varguose… Šv. Panele, padėk man savo valią visuomet suderinti su Dievo valia.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Antroji paslaptis

Viešpaties Jėzaus plakimas

Pilotas liepia V. Jėzų nuplakti. Žiauriūs budeliai muša Jį be pasigailėjimo ir baisiai sužeidžia visą Jo šv. Kūną.

Kantriausias Jėzau, Tu nerūgodamas kentėjai nežmonišką plakimą, duok man kantrumo malonės, idant ir mano kentėjimai būtų naudingi mano išganymui… Sopulingoji Motina, išmelsk man tai savo užtarimu.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Trečioji paslaptis

Vainikavimas erškėčiais

Nuožmiai nuplakę Jėzų, kareiviai vainikuoja Jį erškėčiais. Mušdami per juos lazdomis, baisiausiai sužeidžia šv. Jo galvą.

Kenčiantysis Jėzau, kaipgi tie erškėčiai gėdina mano lepumą… Šv. Panele, išmokyk mane dorybės vargintis kūrybingu darbu ir atsitraukti nuo žemės niekų ir nuodėmingų pomėgių.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Ketvirtoji paslaptis

Kryžiaus nešimas

Nuteistas mirti, V. Jėzus neša kryžių į Kalvarijos kalną ir po kryžiaus našta tris kartus parpuola.

Jėzau, apsunkintas kryžiaus našta, o dar labiau mano nuodėmėmis, duok man malonės bent verkti, Tau sunkiai kenčiant. Šv. Panele, tegul mano siela patiria tų jausmų, kurių buvai prislėgta, regėdama V. Jėzaus kančią.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Penktoji paslaptis

Kalimas prie kryžiaus

Pagaliau, po tiek kančių ir niekinimų, budeliai kala Jėzų prie kryžiaus, ant kurio Jis miršta, aukodamas savo nuopelnus ir savo kraują už žmonių nuodėmes.

Jėzau, iš meilės dėl manęs miręs ant kryžiaus, pririšk mane šventos mailės ryšiais prie savo kryžiaus! Šv. Panele, išmelsk malonės, kad tavo pavyzdžiu visą gyvenimą karštai ir tvirtai mylėčiau Jėzų.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Trečia, garbingoji dalis
(trečiadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais)

Pirmoji paslaptis

Kėlimasis iš numirusių

V. Jėzus trečią dieną keliasi iš numirusių nemirtingumo garbėje ir pasirodo savo prieteliams.
Garbingasis Jėzau, tegul mano sieda, atsikėlusi iš nuodėmių, gyvena Tavo malonė. Šv. Panele, išmelsk man šitą atminimą savo galingu užtarimu.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Antroji paslaptis

Žengimas į dangų

Keturiasdeštimtą dieną po atsikėlimo iš numirusių V. Jėzus žengia į daangų savo mokinių akivaizdoje.

Jėzau, garbės Karaliau, tegul mano širdis ir visi mano jausmai eina paskui tave ir seka net į dangų. Šv. Panele, ištrėmimo vargus ir trokšti dangaus tėvynės.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Trečioji paslaptis

Љventosios Dvasios atsiuntimas

Sekminių dieną Šv. Dvasia regimu būdu, ugninių liežvių pavidalu, nužengia ant Marijos ir Apaštalų.

Ateik, Šv. Dvasia, į mano širdį ir suteik man savo dovanų, o ypač maldos dovaną. Šv. Panele, maldos ir dvasios susitelkimo paveiksle, išmokyk mane šitų dorybių.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Ketvirtoji paslaptis

Švč. Panelės Marijos ėnimas į dangų

V. Jėzui įžengus į dangų, Švenčiausioji Motina nesiliauja troškusi vienintelio savo meilės daikto Jėzaus, pagaliau, iš meilės miršta. Tačiau jos kūnas negenda. V. Jėzus prikelia Mariją iš numirusiųjų ir angelai neša ją į dangų.

Jėzau, skaistusis sielų Sužadėtini! Tu esi mano turtas ir visa mano viltis. Garbingoji Panele, išmelsk man malonės gyventi Jėzui ir Jo meilėje mirti.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Penktoji paslaptis

Marijos vainikavimas danguje

Iškelta aukščiau uš visus sutvėrimus Marija, mieliausioji Tėvo duktė, mylimiausiojo Sūnaus Motina, skiasčiausioji Šv. Dvasios sužadėtinė, yra apvainikuota amžina garbe, kaip dangaus ir žemės Karalienė.

Jėzau, Aukščiausiasis Tarpininke, Tu esi visų malonių šaltinis, bet nori, kad jos mums tekėtų per mieliausios Tavo Motinos rankas. Garbingoji Panele, teik man reikalingų malonių.

1 Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, 1 Garbė Dievui

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji.
Melskis už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

Tikių į Dievą Tėvą.


TRUMPASIS ROŽANČIAUS KALBĖJIMO BŪDAS

I. Džiaugsmingoji dalis

1 paslaptis: angelas Gabriels apreiškia Marijai, kad ji tapo Išganytojo Motina. Melskime nuolankumo dorybės.
2 paslaptis: Marija eina lankyti Elzbietą. Melskimės, kad taip artimą mylėtume, kaip Marija.
3 paslaptis: Jėzus gimsta Betliejaus tvartelyje. Melskime neturto meilės.
4 paslaptis: Marija kūdikėlį Jėzų aukoja bažnyčioje. Melskime klusnumo dorubės.
5 paslaptis: Marija ir Juozapas Jėzų randa bažnyčioje. Prašykime, kad visuomet ieškotume Jėzaus.

II. Sopulingoji dalis

1 paslaptis: Jėzus prieš savo kančią Alyvų daržely krauju prakaituoja. Prašykim gailesčio už nuodėmes.
2 paslaptis: Jėzus skaudžiai plakamas. Prašykime, kad kantriai kęstume vargus.
3 paslaptis: Jėzus žiauriai vainikuojamas erškėčiais. Melskime, kad mokėtume pasiaukoti kitiems.
4 paslaptis: Jėzus keletą kartų krinta po kryžium. Prašykime kantrumo dorybės.
5 paslaptis: Jėzus, prikaltas prie kryžiaus, miršta. Prašykime, kad taip mylėtume Dievą, kaip Jis mus mylėjo.

III. Garbingoji dalis

1 paslaptis: Jėzus trečią dieną keliasi iš numirusiųjų. Melskime, kad atsikeltume iš ydų.
2 paslaptis: Jėzus 40 dieną žengia į dangų. Prašykime, kad Dievas mus išganytų.
3 paslaptis: Jėzus atsiunčia apaštalams Šv. Dvasią. Melskime, kad visuomet būtume Dievo malonėje.
4 paslaptis: Marija yra paimama į dangų. Prašykime laimingos mirties.
5 paslaptis: Marija danguje yra vainikuojama. Prašykime, kad būtume uolūs dangaus Karalienės garbintojai.

ŠVČ. PANOS MARIJOS LITANIJA

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Kristau, išgirsk mus.
Kristau, išklausyk mus.
Tėve iš dangaus, Dieve, pasigailėk mūsų.
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų.
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų.
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų.
Šventoji Marija, melskis už mus.
Šv. Dievo Gimdytoja, melskis už mus.
Šventoji panų Pana, melskis už mus.
Motina Kristaus, melskis už mus.
Motina Dievo malonės, melskis už mus.
Motina tyriausioji, melskis už mus.
Motina skaisčiausioji, melskis už mus.
Motina nepalytėtoji, melskis už mus.
Motina nesuteptoji, melskis už mus.
Motina meilingoji, melskis už mus.
Motina stebuklingoji, melskis už mus.
Motina geroji patarėja, melskis už mus.
Motina Sutvėrėjo, melskis už mus.
Motina Išganytojo, melskis už mus.
Pana išmintingiausioji, melskis už mus.
Pana garbingoji, melskis už mus.
Pana šlovingoji, melskis už mus.
Pana galingoji, melskis už mus.
Pana maloningoji, melskis už mus.
Pana ištikimoji, melskis už mus.
Teisybės paveiksle, melskis už mus.
Išminties soste, melskis už mus.
Mūsų linksmybės priežastie, melskis už mus.
Dvasios inde, melskis už mus.
Garbės inde, melskis už mus.
Įstabusis maldingumo inde, melskis už mus.
Rože paslaptingoji, melskis už mus.
Dovido bokšte, melskis už mus.
Bokšte balčiausiasis, melskis už mus.
Aukso namai, melskis už mus.
Sandoros skrynia, melskis už mus.
Dangaus vartai, melskis už mus.
Aušros žvaigžde, melskis už mus.
Ligonių sveikata, melskis už mus.
Nusidėlėlių gynėja, melskis už mus.
Nuliūdusiųjų paguoda, melskis už mus.
Krikščionų pagalba, melskis už mus.
Karaliene Angelų, melskis už mus.
Karaliene Patriarkų, melskis už mus.
Karaliene Pranašų, melskis už mus.
Karaliene Apaštalų, melskis už mus.
Karaliene Kankinių, melskis už mus.
Karaliene Išpažinėjų, melskis už mus.
Karaliene Panų, melskis už mus.
Karaliene visų Šventųjų, melskis už mus.
Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melskis už mus.
Karaliene dangun paimtoji, melskis už mus.
Karaliene šventojo Rožančiaus, melskis už mus.
Karaliene taikos, melskis už mus.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų.

*

Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo gimdytoja, mūsų maldų neatmesk mūsų reikaluose, bet nuo visokio pavojaus mus visados gelbėk, Pana garbingoji ir palaimintoji, mūsų Ponia, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarytoja, su savo Sūnumi mus sutaikyk, savo Sūnui mus paveski, savo Sūnui mus atiduoki.
V. Meskis už mus, šventoji Dievo Gimdytoja.
R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės

Meildžiame Tave, Viešpatie Dieve, leisk mums, Tavo tarnams, visados džiaugtis sielos ir kūno sveikata ir garbingu palaimintosios Marijos, visuomet Panos, užtarimu, iš dabartinių nuliūdimų išsigelbėti ir amžinąja linksmybe gėrėtis. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

Святой Розарий на литовском языке

Святой Розарий на литовском языке. По молитвеннику Kataliku maldaknyge. Vilnius, 1955.