ŠVČ. PANOS MARIJOS LITANIJA

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Kristau, išgirsk mus.
Kristau, išklausyk mus.
Tėve iš dangaus, Dieve, pasigailėk mūsų.
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų.
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų.
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų.
Šventoji Marija, melskis už mus.
Šv. Dievo Gimdytoja, melskis už mus.
Šventoji panų Pana, melskis už mus.
Motina Kristaus, melskis už mus.
Motina Dievo malonės, melskis už mus.
Motina tyriausioji, melskis
už mus.
Motina skaisčiausioji, melskis už mus.
Motina nepalytėtoji, melskis už mus.
Motina nesuteptoji, melskis už mus.
Motina meilingoji, melskis už mus.
Motina stebuklingoji, melskis už mus.
Motina geroji patarėja, melskis už mus.
Motina Sutvėrėjo, mels
kis už mus.
Motina Išganytojo, melskis už mus.
Pana išmintingiausioji, melskis už mus.
Pana garbingoji, melskis už mus.
Pana šlovingoji, melskis už mus.
Pana galingoji, melskis už mus.
Pana maloningoji, melskis už mus.
Pana ištikimoji, melskis už mus.
Teis
ybės paveiksle, melskis už mus.
Išminties soste, melskis už mus.
Mūsų linksmybės priežastie, melskis už mus.
Dvasios inde, melskis už mus.
Garbės inde, melskis už mus.
Įstabusis maldingumo inde, melskis už mus.
Rože paslaptingoji, melskis už mus.
Dovido bo
kšte, melskis už mus.
Bokšte balčiausiasis, melskis už mus.
Aukso namai, melskis už mus.
Sandoros skrynia, melskis už mus.
Dangaus vartai, melskis už mus.
Aušros žvaigžde, melskis už mus.
Ligonių sveikata, melskis už mus.
Nusidėlėlių gynėja, melskis už mus
.
Nuliūdusiųjų paguoda, melskis už mus.
Krikščionų pagalba, melskis už mus.
Karaliene Angelų, melskis už mus.
Karaliene Patriarkų, melskis už mus.
Karaliene Pranašų, melskis už mus.
Karaliene Apaštalų, melskis už mus.
Karaliene Kankinių, melskis už mus.
Ka
raliene Išpažinėjų, melskis už mus.
Karaliene Panų, melskis už mus.
Karaliene visų Šventųjų, melskis už mus.
Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melskis už mus.
Karaliene dangun paimtoji, melskis už mus.
Karaliene šventojo Rožančiaus, melskis už mus
.
Karaliene taikos, melskis už mus.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų.

*

Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo gimdytoja, mūsų maldų neatmesk mūsų reikaluose, bet nuo visokio pavojaus mus visados gelbėk, Pana garbingoji ir palaimintoji, mūsų Ponia, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarytoja, su savo Sūnumi mus sutaikyk, savo Sūnui mus paveski, savo Sūnui mus atiduoki.
V. Meskis už mus, šventoji Dievo Gimdytoja.
R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės

Meildžiame Tave, Viešpatie Dieve, leisk mums, Tavo tarnams, visados džiaugtis sielos ir kūno sveikata ir garbingu palaimintosios Marijos, visuomet Panos, užtarimu, iš dabartinių nuliūdimų išsigelbėti ir amžinąja linksmybe gėrėtis. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

 

Литания Пресвятой Богородице

Литания Пресвятой Богородице.