LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Przedwieczne Słowo Ojca, które Ciałem się stało i mieszkało między nami, zmiłuj się nad nami!
Jezu obecny w Najświętszem Sakramencie, jako Bóg i Człowiek, zmiłuj się nad
nami!
Nieustająca Ofiaro Nowego Przymierza, zmiłuj się nad nami!
Chlebie Żywy z nieba zstępujący, zmiłuj się nad nami!
Boże utajony i Zbawicielu, zmiłuj się nad nami!
Chlebie Wszechmocnością Słowa w Ciało przemieniony, zmiłuj się nad nami!
Pokarmie wybrany
ch, zmiłuj się nad nami!
Uczto Anielska, zmiłuj się nad nami!
Pamiątko męki Jezusa Chrystusa, zmiłuj się nad nami!
Dowodzie Boskiej ku nam miłości, zmiłuj się nad nami!
Tajemnico wiary, zmiłuj się nad nami!
Cudzie niepojęty, zmiłuj się nad nami!
Przymierze
miłości i pokoju, zmiłuj się nad nami!
Źródło łask wszelkich, zmiłuj się nad nami!
Zadatku chwalebnego zmartwychwstania, zmiłuj się nad nami!
Umocnienie na drogę wieczności, zmiłuj się nad nami!
Ucieczko grzeszników, zmiłuj się nad nami!
Wspomożenie słaby
ch i upadłych, zmiłuj się nad nami!
Lekarzu chorych, zmiłuj się nad nami!
Pociecho smutnych, zmiłuj się nad nami!
Boski Więźniu na ołtarzach naszych, zmiłuj się nad nami!
Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie,
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od ni
egodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej Najświętszej, zachowaj nas, Panie!
Od grzesznych poruszeń ciałą, zachowaj nas, Panie!
Od pychy wszelkiego rodzaju, zachowaj nas, Panie!
Od niebezpieczeństw duszy i okazji do nich wiodących, zachowaj nas, Panie!
Od bra
ku miłości ku drugiemu człowiekowi, zachowaj nas, Panie!
Od grzechu każdego, zachowaj nas, Panie!
Przez Najświętsze Wcielenie Twoje, zachowaj nas, Panie!
Przez gorzką Mękę i Śmierć Twoją, zachowaj nas, Panie!
Przez pragnienie pożywania Baranka wielkanocneg
o z uczniami Swoimi, zachowaj nas, Panie!
Przez nieskończoną miłość, którą nam okazałeś, ustawijąc Najśw. Sakrament Ołtarza, wybaw nas, Panie!
Przez najdroższą Krew Twoją, jaką nam w Sakramencie Ołtarza zostawiłeś, wybaw nas, Panie!
Przez najgłębszą pokorę
, okazaną na Ostatniej Wieczerzy przy umywaniu nóg Apostołom, wybaw nas, Panie!
Przez pięć ran Najśw. Ciała Twojego, które pozwoliłeś sobie zadać z miłości ku nam, wybaw nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś głęboką cześć i na
bożeństwo ku temu Najśw. Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas do godnego przyjmowania Ciebie w Komunii św. Przez prawdziwą pokutę przygotować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Ab
yś przez ten Chleb Anielski wszelkie zło w nas wyniszczyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas w łasce Twojej świętej zachować i umacniać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas przez tę tajemnicę miłości coraz doskonalej między sobą zjednoczyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas tym pokarmem niebieskim w godzinę śmierci zasilić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas wysłuchać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Synu Boży, Źródło łaskawości i miłosierdzia
, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Ojcze nasz… Zdrowaś

V. Jezusie, obecny pod postacią chleba na ołtarzach naszych.
R. Umacniaj nas Ciałem i Krwią Swoją.

Módlmy się: Boże, który w tym Cudownym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę Swej Męki, udziel nam łaski, abyśmy Najśw. Ciało i Krew Twoją godnie i jak najczęściej dla uleczenia i zbawienia dusz naszych przyjmowali, a w ten sposób zapewnili sobie Królestwo niebieskie. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Św. żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Литания Св. Таинству

Литания Св. Таинству.