LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Bożem zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Panno nad pannami, módl się za nami!
Święty Michale, módl się za nami!
Święty Gabrielu, módl się za nami!
Święty Rafale, módl się za nami!
Wszyscy święci Aniołow
ie i Archaniołowie, módlcie się za nami!
Wszystkie Święte Duchy niebieskie, módlcie się za nami!
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami!
Święty Józefie, módl się za nami!
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami!
Święty Piotrze, módl
się za nami!
Święty Pawle, módl się za nami!
Święty Andrzeju, módl się za nami!
Święty Jakubie, módl się za nami!
Święty Janie, módl się za nami!
Święty Tomaszu, módl się za nami!
Święty Jakubie, módl się za nami!
Święty Filipie, módl się za nami!
Święty
Bartłomeju, módl się za nami!
Święty Mateuszu, módl się za nami!
Święty Szymonie, módl się za nami!
Święty Tadeuszu, módl się za nami!
Święty Macieju, módl się za nami!
Święty Barnabo, módl się za nami!
Święty Łukaszu, módl się za nami!
Święty Marku, módl
się za nami!
Wszyscy Święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami!
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami!
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie, módlcie się za nami!
Święty Szczepanie, módl się za nami!
Święty Wawrzyńcze, módl się z
a nami!
Święty Wincenty, módl się za nami!
Święty Fabianie i Sebastianie, módlcie się za nami!
Święci Janie i Pawle, módlcie się za nami!
Święci Kosmo i Damianie, módlcie się za nami!
Święci Gerwazy i Protazy, módlcie się za nami!
Wszyscy święci Męczennicy
, módlcie się za nami!
Święty Sylwestrze, módl się za nami!
Święty Grzegorzu, módl się za nami!
Święty Ambroży, módl się za nami!
Święty Augustynie, módl się za nami!
Święty Hieronimie, módl się za nami!
Święty Marcinie, módl się za nami!
Wszyscy święci Bi
skupi i Wyznawcy, módlcie się za nami!
Wszyscy święci Doktorowie, módlcie się za nami!
Święty Antoni, módl się za nami!
Święty Benedykcie, módl się za nami!
Święty Bernardzie, módl się za nami!
Święty Dominiku, módl się za nami!
Święty Franciszku, módl się
za nami!
Wszyscy święci Kapłani i Lewici, módlcie się za nami!
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nami!
Święta Mario Magdaleno, módl się za nami!
Święta Agato, módl się za nami!
Święta Łujco, módl się za nami!
Święta Agnieszko, módl się
za nami!
Święta Cecylio, módl się za nami!
Święta Katarzyno, módl się za nami!
Święta Anastazjo, módl się za nami!
Wszyskie święte Dziewice i Wdowy, módlcie się za nami!
Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nami.
Bądź nam miłościw, przepuść na
m, Panie!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!
Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie!
Od grzechu każdego, wybaw nas, Panie!
Od gniewu Twego, wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Panie!
Od sideł szatańskich, wybaw nas, Panie!
Od gniewum nienawiści i wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie!
Od ducha nieczystości, wybaw nas, Panie!
Od piorunów i nawałnic, wybaw nas, Panie!
Od plagi trzęsienia ziemi, wybaw nas, Panie!
Od zarazy, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie!
Od śmierci wie
cznej, wybaw nas, Panie!
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego, wybaw nas, Panie!
Przez Przyjście Twoje, wybaw nas, Panie!
Przez Narodzenie Twoje, wybaw nas, Panie!
Przez Chrzest i święty Post Twój, wybaw nas, Panie!
Przez Krzyż i Mękę Twoją, wybaw nas,
Panie!
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój, wybaw nas, Panie!
Przez święte Zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas, Panie!
Przez cudowne Wniebowstąpienie Twoje, wybaw nas, Panie!
Przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, wybaw nas, Panie!
W dzień sądu, wybaw nas, P
anie!
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nam grzechy odpuścić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś karanie od nas oddalić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas do pokuty prawdziwej doprowadzić raczył, Cie
bie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować go raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś Namiestnika Apostolskiego i wszystkie duchowne stany w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Pan
ie!
Abyś nieprzyjaciół Kościoła świętego nawrócić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś panującym i rządom chrześcijańskim, pokój i zgodę prawdziwą dać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś całej społeczności chrześcijańskiej pokó
j i jedność darować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś wszystkich błądzących do jedności z Kościołem przywrócić i wszystkich niewiernych do światła Ewangelii doprowadzić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas samych w służbi
e Twojej świętej utwierdzić i zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś umysły nasze ku pożądaniu nieba podnieść raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś wszystkim obrodziejom naszym uczynność ich wiekuistą zapłatą nagrodzić rac
zył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś dusze nasze, braci, krewnych i dobrodziejów naszych od potępienia wiekuistego uchronić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś urodzaje ziemskie dać i zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas
, Panie!
Abyś wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas wysłuchać raczył, Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Baraknu Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Cryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Ojcze nasz (po cichu)

V. I nie wódź nas na pokuszenie,
R. Ale nas zbaw ode złego.

PSALM 69

Racz mnie wybawić, o Boże – Panie, pospiesz mi na pomoc.
Niech się zawstydzą i okryją rumieńcem, - którzy na życie me godzą.
Niech się cofną i okryją wstydem – ci, co z nieszczęść moich się weselą.
Niech odstąpią hańbą okryci – którzy mi mówią: „Dobrze mu tak, dobrze!”
Niech się radują i cieszą się Tobą – wszyscy, co Ciebie szukają;
Niech zawsze mówią: „Bóg uwielbiony” – którzy pragną Twojej pomocy.
Ja zaś nieszczęsny jestem i biedny, - Boże, przyjdź
mi z pomocą!
Tyś wspomożyciel mój i Wybawca, - nie zwelkaj, o Panie!
Chwała Ojcu i Synowi, - i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, - i na wieki wieków. Amen.

V. Zachowaj sługi Swoje.
R. Którzy w Tobie, Boże mój, pokładają nadzieję.
V. Bądź nam, o Panie wieżą obronną,
R. Przeciw zakusom nieprzyjaciela.
V. Niech nic nie zyska w nas nieprzyjaciel.
R. A duch nieprawości niechaj nam nie szkodzi.
V. Nie postępuj z nami, Panie, według naszych grzechów.
R. Ani odpłacaj nam według nieprawości naszych.
V. Módlmy się za papieżą naszego N.
R. Niech go Pan strzeże, zachowa przy życiu, darzy szczęściem na ziemi, - i broni przed nieprzyjaciółmi.
V. Módlmy się za naszych dobrodziejów.
R. Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią – dla imienia Twego.
V. Módlmy się za wiernych zmarłych.
R. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, - a światłość wiekuista niechaj im świeci.
V. Niech odpoczywają w pokoju.
R. Amen.
V. Módlmy się za naszych nieobecnych braci.
R. Zachowaj sługi Swoje, Panie, - którzy w Tobie, Boże mój, pokładają nadzieję.
V. Ześłij im, Panie, pomoc z przybystku Swego.
R. I ze Syjonu racz ich bronić.
V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
R. A wołanie moje niech do Ciebie przydzie.
V. Pan z wami.
R. I z duchem Twoim.

Módlmy się: Boże, który zawsze litujesz się i przebaczasz, przyjmij błaganie nasze, aby ojcowskie Twe miłosierdzie łaskawie wyzwoliło nas i wszystkie sługi Twoje z więzów grzechu, które nas krępują.
Wysłuchaj korne modły nasze, prosimy Cię, Panie i opuść nam grzechy, które przed Tobą wyznajemy, abyśmy otrzymawszy przebaczenie, mogli zaznać Twego pokoju.
Okaż nam, Panie, niewysłowione miłosierdzie swoje; niech nas ono wyzwoli ze wszystkich grzechów i zasłoni przed karami, na które zasługujemy.
Boże, którego obraża występek, a przejednywa pokuta, wejrzyj miłościwie na błagania Swojego ludu i odwróć od nas chłostę Twego gniewu, na którą zasługujemy swoimi grzechami.
Wszechmogący, wieczny Boże, zmiłuj się nad sługą Swoim, najwyższym Pasterzem naszym
N. i prowadź go do Swej łaskawości po drodze zbawienia wiecznego, aby za łaską Twoją pragnął tego, co się Tobie podoba i z całą mocą wypełniał.
Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prace, zamiary i czyny cnotliwe; użycz Swym sługiom pokoju, jakiego świat dać nie może;
niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół.
Przeniknij, Panie, ogniem Ducha Świętego całą istotę naszą, abyśmy Ci czystym ciałem służyli i niewinnym sercem Tobie się podobali.
Boże
, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom zmarłych sług i służebnic Swoich odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modły dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły.
Prosimy Cię, Panie, uprzedzaj czyny nasze Swoim natchnieniem i pomocą wspieraj, aby każda nasza modlitwa i praca od Ciebie się zaczynała i przez Ciebie się kończyła.
Wszechmogący, wieczny Boże, który Swą władzę rozciągasz nad żywymi i umarłymi, który okazujesz miłósierdzie wszystkim co dzięki swej wierze i dobrym uczynkom mają należeć do Ciebie; najpokorniej Cię błagamy, aby ci, za których się modlimy, czy na tym świecie jeszcze żyją, czy też przeszli już do wieczności, za przyczyną wszystkich Świętych Twoich dostąpili z Twej łaskawości przebaczenia wszstkich swoich grzechów. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
R. Amen.

V. Pan z wami.
R. I z duchem twoim.
V. Niech nas wysłucha Pan wszechmogący i miłosierny.
R. Amen.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywaj w pokoju.
R. Amen.

 

 

Литания всем святым

Литания всем святым.