POD TWOJĄ OBRONĘ

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

MODLITWA DO MATKI BOSKIEJ POCIESZYCIELKI STRAPIONYCH

O najsłodsza, najświętsza Maryo Dziewico, której Imienia wymowić nie można bez uczucia miłości i najżywszej w Tobie ufności; o Maryo, Matko moja, Ty widzisz wszystkie moje utrapienia, więc rzuć na mnie okiem Twojej dobroci i nieprzebranej litości! Tyś jest pocieszycielką nieszczęśliwych wzywających Twojej pomocy, bądźże więc nią i dla mnie! Usłysz jęk mojej uciśnionej duszy; wysłuchaj próśb biednego serca mego, nie oouszczaj mnie, wspieraj mię w smutkach i udręczeniach moich; zasłoń mię od niebezpieczeństw wszelakich. Podźwignij w duchu upadku! – Tyś rosą niebieską orzeźwiającą nas w trudach i umęczeniu życia, ach! błagam Cię więc, Matko, Pocieszycielko, złagódź cierpienia moje; wróć spokój duszy mojej, udziel mi to, o co Cię proszę gorąco! – uproś mi u Twego Syna Boskiego przebaczenie wszystkich grzechów moich; łaskę potrzebną do niepopełniania ich więcej; szczęście naśladowania cnót Twoich w ciągu reszty życia mojego i śmierć szczęśliwą do żywota wiecznego wiodącą.
Ach! w tejto chwili ostatniej, błagam Cię, bądź Opiekunką i Pocieszycielką moją! przyjdź mi położyć na ustach Twojei naj
słodsze Syna Twojego Imię; przyjdź zabrać duszę moją, by ją zanieść przed tron Najwyższego Sędziego i uzyskać dla niej wyrok miłosierdzia pełen. Nie jestem godna tej łaski, alem ja dzieckiem Twojem… ale ja Cię miłuję z całej duszy mojej i ufam przemożnej Twojej opiece, oddając się pod tę opiekę teraz i w śmierci godzinę. Amen.

MODLITWA ŚW. BERNARDA DO NAJŚWIĘTSZEJ PANNY

Panno Najświętsza, którą Bóg szczególniejszą łaską obdarzył i za Matkę jednorodzonemu Synowi swemu przeznaczył, wstaw się za nami do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Za Twoją-to sprawą Jezus Chrystus danym nam został. Bądź więc przy nim naszą ucieczką i obroną. Niech twoja niczem nieskalana czystość zatrze w oczach Jego szpetność przewrotności naszej; niech Twoja pokora i bezprzykładna uległość wyjedna nam przebaczenie naszej wyniosłości i pychy. Niech miłosierdzie Twoje przebaczy wielkości grzechów naszych i wyjedna nam łaskę u Boga. Jesteś naszą Pośredniczką i Obroną, wyjednaj nam zatem łaskę i przebaczenie u Syna Twojego. Panno nieporównanej dobroci, Panno szczególniejszem błogosławieństwem Boskiem i łaskami bez miary obdarzona, spraw, aby Syn Twój, który za sprawą Twoją stał się uczestnikiem cierpień i nędzy tego ziemskiego padołu, przypuścił nas za pośrednictwem Twojem do uczestnictwa chwały i szczęścia, których używa i używać będzie w nieskończone wieki. Amen.

POZDROWIENIE NAJŚW. PANNY I ŚW. JÓZEFA
(św. Teresy)

Najświętsza Maryo, Matko i Panno, Pocieszycielko utrapionych, Uzdrowienie chorych, Ucieczko grzeszników, z Józefem świętym najwierniejszym Oblubieńcem Twoim i Syna Twego najczulszym Karmicielem, nie opuszczaj mnie nigdy w utrapieniach moich, tak duszy jak i ciała, bądź mi kotwicą w niebezpieczeństwie i jasną gwiazdą w ciemności. Amen.

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

Makto Boża, Niepokalana Maryio! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw wieć, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna była rzeczwistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

MODLITWA ODPUSTOWA DO SERCA MARYI

Serce Maryi, najgodniejszy przedmiocie łask uwielbionej Trójcy i czci Aniołów i ludzi! Serce tak bardzo podobne do Serca Jezusa, którego Jesteś najdoskonalszym obrazem. Serce pełne dobroci i współczucia dla wielkiej nędzy naszej, rozbudź najszlachetniejsze uczucia w sercach naszych i skieruj je ku Zbawicielowi naszemu. Czuwaj nad świętym Kościołem, wspieraj go i bądź dla niego tarczą ochronną. Ukaż nam drogę wiodącą do Boga, ratuj nas w doświadczeniach, pocieszaj nas w smutkach, wspieraj w pokusach. Nie odstępuj nas nigdy,a szczególnie w chwili śmierci, w tej rozstrzygającej godzinie, gdy będą się ważyć losy naszego, wiecznego zbawienia. Daj nam wtedy odczuć całą potęgę Twej władzy nad Boskim Sercem Jezusa, osłaniając nas Jego miłosierdziem.
Niech zawsze i wszędzie Boskie Serce Jezusa i Serce Maryi będą znane, chwalone, kochane i uwielbione. Amen.

TRZY MODLITWY DO NAJŚW. MARYI PANNY WSPOMOŻENIA WIERNYCH

V. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
R. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi

I

O Maryio, Wspomożycielko, umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego, sam Bóg ustanowił Ciebie potężną pomocą ludu chrześcijańskiego we wszystkich jego potrzebach publicznych i prywatnych. Uciekają się więc nieustannie do Ciebie chorzy w swym cierpieniu, ubodzy w niedostatkach, uciśnieni w smutku, żeglarze burzą ogarnięci, żołnierze w zgiełku bitew, podróżni w niebezpieczeństwach, konający w męce agonii, i wszyscy otrzymują od Ciebie pomoc i pociechę.
Wysłuchaj więc łaskawie i mej modlitwy, o Matko Najlitościwsza, przygarnij mnie pod płaszcz swej opieki
, bądź przy mnie swą dobrocią i miłosierdziem we wszystkich moich potrzebach, uwolnij mnie od zła wszelkiego i wyjednaj mi wszystkie łaski potrzebne w życiu i przy śmierci.

Zdrowaś Maryio… Maryio, Wspomożenie wiernych

II

O Maryio Wspomożycielko, Dostojna Matko Bożego Zbawiciela, przepotężna jest Twoja pomoc dla ludu chrześcijańskiego. Ty rozproszyłaś herezję i w triumfie wyprowadziłaś Kościół z najbardziej niebezpiecznych zmagań. Dzięki Tobie jednostki i całe rodziny nie tylko zostały uwolnione, ale i zachowane tyle razy od najstraszniejszych nieszczęść. Wystarczy wezwać Twej pomocy, a wróg ucieka w popłochu, choroby giną, nawet śmierć musi się cofnąć od swej ofiary. O niechże ożywi się we mnie ufność ku Tobie, Maryio, abym w każdej swej potrzebie mógł doświadczyć i ja na sobie, że Ty rzeczywiście jesteś Wspomożeniem potrzebujących, Obroną prześlodowanych, Pociechą uciśnionych. Ucieczką grzeszników i Wytrwaniem sprawiedliwych.

Zdrowaś Maryio… Maryio, Wspomożenie wiernych

III

O Maryio Wspomożycielko, Najmilsza Oblubienico Ducha Świętego, ukochana Matko chrześcijan, błagam Twej pomocy. Wyrwij mnie z pęt grzechu i zasadzek nieprzyjaciół duszy i ciała. Oddal ode mnie kary, na które zasłużyłem przez swoje przewinienia; spraw, abym doznał w każdej mej potrzebie skutków Twej miłości i Twej potęgi. O Matko Droga! Jakże pragnę oglądać Twe oblicze w szczęśliwości rajskiej. Niestety, czuję, że może z powodu mych grzechów nie zasługuję na tę nagrodę. Ach, nie dopuść do tego wielkiego nieszczęścia! Módl się i wstawiaj za nami. Wyjednaj mi u Jezusa żal serdeczny za moje złości i łaskę dobrej spowiedzi, abym mógł przeżyć w pokoju wszystkie dni mego życia, mieć śmierć błogosławioną, a wredzcie dostąpić w niebie szczęścia radowania się wraz z Tobą wieczną rozkoszą obcowania z Bogiem.

Zdrowaś Maryio… Maryio, Wspomożenie wiernych

MODLITWA W KAŻDEJ POTRZEBIE

O Maryio niebieska Wspomożycielko! Z bezgraniczną ufnością zwracam się do Ciebie w ciężkim utrapieniu, jakim Bóg w Opatrzności swojej nawiedzić mnie raczył. Z królewską hojnością rozlewasz bez miary potoki łask na wierne sługi Swoje, w Tobie więc pokładam całą moją nadzieję, a rzucając się pokornie do stóp Twoich, polecam Ci z całą gorącością ducha mojego prośbę (wymienić ją).
Czuję, o Najświętsza Panienko, że nie zasłużyłem na Twoje zmiłowanie z powodu grzech
ów moich. Ty jednak, o litościwa Matko Maryio, niepomna na nie, usłysz wołanie zbolałego serca i daj łaskę upragnioną; ja ze swej strony postanawiam służyć odtąd wiernie Tobie i Twemu Boskiemu Synowi, dopóki mi życia stanie. Amen.

KRÓTKIE WESTCHNIENIE PRZED CUDOWNYM OBRAZEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

I.

Pod Twoją obronę uciekamy się, o cudowna w tym obrazie Maryo! Wysłuchaj mię żebrzącą tu dzisiaj przed Tobą; przyjmij łzy moje, wzdychania i prośby, a daj to, o co Cię proszę gorąco, daruj czego pragnę usilnie.
Pod Twoją obronę uciek
amy się z ufnością, o Maryo! Pewna strapionych pociecho; wszakżeś na tem miejscu uciekających się do Ciebie w smutku i nieszczęściach cieszyła i ratowała: pociesz mię i ratuj, o cudowna Maryo! W smutku i utrapieniu teraźniejszem NN. a osobliwie w godzinę śmierci mojej.
Pod Twoja obronę uciekam się o Maryo! Matko miłosierdiza, synowskiej pełna ufności, otwórz dla mnie macierzyńskie serce Twoje, a racz mnie ukryć przed nieprzyjaciołmi moimi: ciałem, światem i czartem. Niech w sercu Twojem będę bezpieczną; pozwól mi miłego teraz w niem odpoczynku, póki nie otrzymam wiecznego od Syna Twojego Jezusa Chrystusa, po śmierci. Amen.

II.

Najłaskawsza Panno i najdobrotliwsza opuszczonych Matko, Nieba i ziemi Królowo, jedyna po Bogu nadziejo: do Ciebie się uciekam, do nóg Twoich upadam, Tobie duszę i ciało moje, potrzeby i powodzenie moje, w macierzyńską oddaję opiekę; obieram Cię sobie dzisiaj na całe życie moje za Panią i Matkę moją, prosząc Cię, abyś mię dla grzechów moich nie odruciła od miłosierdzia Twojego, ale dla Tego, któregoś piersiami Swemu karmiła, który w oczach Twoich na krzyżu umierał, przyjęła mnie w poczet nawracających się do Boga grzeszników. Broń i strzeż serca mojego od grzechu każdego, a osobliwie ciężkiego. Proszę cię o cnoty chrześcijańskie potrzebne mi w tem życiu doczesnem; uproś mi łaskę ostateczną w zgonie życia mego, i śmierć szczęśliwą, abym w męce, śmierci i we Krwi Syna Twojego oczyszczona z Bogiem pojednana, żyła w niebie na wieki.
Oddaję Ci także
, o przebłogosławiona Panno Maryo! w wielowładną opiekę Twoją, rodziców moich, męża, dzieci, krewnych, przyjaciół, dobrodziejów, żywych i umarłych. Przyczyń się za nami wszystkiemi, święta Boża Rodzicielko, teraz i na wieki. Amen.

MODLITWA MATKI RODZINY DO NAJŚWIĘTSZEJ PANNY

O Maryo! Panno czysta i bez zmazy, niepokalana Oblubienico Józefa świętego, najczulsza Matko Jezusa, najdoskonalszy wzorze niewiast chrześcijańskich i matek, biegnę do Ciebie z sercem przepełnionem nadzieją, do stóp Twoich w uczuciu czci najgłębszej upadam i błagam Twego ratunku! O Panno przemożna, wejrzyj na moje i rodziny mojej potrzeby; wysłuchaj pragnień mojego serca, bo ja oddaję je Twemu, tak nieograniczenie dobremu i litościwemu. Otrzymaj mi i Twego Syna Boskiego łaskę potrzebną do poznania moich obowiązków w całej ich rozciągłości i do spełnienia ich z odwagą, nie dając się odstręczyć trudnościami, anie też zgnębić zawodem. Wyproś mi bojaźń Bożą, zamiłowanie domu, chęć do pracy i do rzeczy świętych, słodycz, łagodność, cierpliwość, mądrość a nakoniec wszyskie cnoty, które Apostoł niewiastom chrześcijańskim zaleca, i które są szczęściem i ozdobą rodzin, ściągając na nią zarazem najsłodsze błogosławieństwo niebios. Naucz mię tak szanować tego, z którym złaczoną jestem, jako Ty szanowałeś świętego Józefa, kal Kościół Jezusa Chrystusa szanuje. Niech we mnie znajdzie towarzyszkę według serca swojego: kochającą, uległą, czystą, słodką w obejściu i wierną. Niechaj na wzór ewangelicznej żony, będę mu jego chwała, zaszczytem i jego życia radością. O Maryo! polecam również Twemu macierzyńskiemu sercu dzieci me ukochane! Stań się Ty ich matką; czułość moja, często ślepa, jest zawsze nieudolną wodwracaniu od nich nuebezpieczeństw, jakie im grożą; czuwaj nad niemi, a przedewszystiem strzeż, o Maryo, ich niewinności! Niech nie zapominają nigdy o Bogu i o prawach Jego, niech nigdy z drogi chrześcijańskiej mądrości nie zbaczają na chwilę! Niech będą szczęśliwe przez pokój duszy, przez zgadanie się z wolą Boga, przez zadowolenie sumienia, przez wzajemną miłość i zgodę. Niechaj za łaską Twoją zasługują na błogosławieństwa Boskie i na miłość ludzką, niech się staną pociechą i chwałą życia naszego i niech o nas pamiętają przez Bogiem, gdy nas już na świecie nie będzie! Niech szanują pamięć naszą przez swoje cnoty i bogobojne czyny, aż do czasu, w którym przez Boże złączeni znowu w lepszem i szczęśliwszem życiu, będziemy mogli na wieki chwalić i czcić wraz z Tobą Twego Boskiego Syna Jezusa! Amen.

MODLITWA DO MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ
(św. Bonawentury)

O słodka Panno Maryo! przez miecz boleści, który przeszył Twą duszę, gdyś widziała Syna Twego najdroższego na krzyżu wzniesionego, obnażonego, przybitego do pręgierza hańby, pokrytego ranami i bliznami, uproś nam tę łaskę, aby serce nasze również było mieczem żalu za grzechy przeczyste, i grotem miłości Bożej zranione, o Panno święta! przez te niewypowiedziane cierpienia, któreś bez skargi przeniosła, gdy stojąc pod krzyżem, słyszałaś Syna Twego polecającego Cię Janowi świętemu, wydającego głos wielki i oddającego ducha swego w ręce Boga Ojca, wspomóż nas przy końcu życia naszego. Gdy język nasz nie będzie już mógł Cię wzywać, gdy oczy nasze zamkną się na światło, a uszy nasze na wszystkie świata odgłosy, kiedy nas wszystkie siły opuszczś, wspomnij wtedy o Matko najmiłosierniejsza, o tych modłach, jakie do Boga w Twej obecności wznosimy, Twojej je polecając dobroci! Wspomóz nas w godzinę niebezpieczeństwa strasznego i racz dusze nasze przestawić Synowi Twemu Boskiemu, aby za przyczyną Twoją ocalił je od wszelkiego cierpienia i wyprowadził do wiekuistego w niebieskiej ojczyźnie spoczynku. O Panno najczystsza! przez te ciężkie westchnienia, które się wyrwały z Twej piersi wezbranej boleścią, gdy przyjmując w swe ręce Syna ukochanego zdjętego z krzyża, wpatrzywałaś się w ciało Jego uwielbiona, pokryte ranami i w Oblicze Jego tak przecudnie piękne, a śmiercią tak zeszpecone, spraw, błagamy Cię! abyśmy opłakiwali nasze grzechy, i aby pokuta uleczyła tany tych grzeszników; żeby w chwili, gdy śmierc, ciało nasze przedmiotem wstrętu uczyni dla wszystkich, dusza nasza jaśniejąca pięknością, zasłużyła na przyjęcie jej w objęcia najsłodszego Jezusa Syna Twojego, a Pana naszego. Amen.

PIĘĆ PSALMOW DO IMIENIA MARYI
(św. Bonawentury)

I.

Można jesteś Pani naszam i wielce chwalebna w mieście Boga naszego i w ogólnym Kościele wybranych Jego. Litość Twoja i łaska Twoja we wszystkich miejscach są wielbione: pobłogosławił Bóg dzieła rąk Twoich. Zlituj się nad nami i ulecz niemoc naszą, odejmij ból i ucisk serca naszego. Gwizdo morza w nawałnościach życia, spuść na nas promienie prawdy świętej. Ranna jutrzenko łaski Boskiej, przemień smutek nas w radość. Współuczestniczko naszego odkupienia, wejrzyj na sługi Twoje, aby w pokusach nie ginęli. Pośredniczko zbawienia naszego, od wszelkiego niebezpieczeństwa strzeż życia dusz naszych. Matko i służebnico Pana, zeszlij nam poddanie się woli Boga i pociechę we wszystkich utrapieniach naszych.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu i t. d.
Chwała tej Królowej nieba, wraz z niebieskimi Zastępami.

II.

A ja wzywać będę Imeinia Twego i wysłuchasz mnie, Pani! w dobroci Twojej pocieszysz mnie. Z uciśnionem sercem często już Ciebie błagam, a jako Matka zawsze mi wspracia udzieliłaś. Nabożnem sercem i z uszanowaniem przystępujcie do Niej, a dusza wasza niech się w Jej pozdrowieniu raduje. Wszyscy, którzy zasmuceni jesteście, udajcie się do Niej, a ufność wasza zawiedzioną nie będzie. Naśladujcie Ją w pokorze i czystości, a Ona na was boskie Oblicze swe zwróci. Zachowahcie narody ustawy Pańskie i nie zapominajcie o Najświętszej Matce Jego. Wdzięk i piękność dał Jej Pan nad wszystkie stworzenia, uwielbiajcie Go za to, ża Ją tak wysoko wyniósł. Wytrwają wszyscy, których Ona broni, a nieprzyjaciele ich pohańbionymi będą.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu i t. d. Chwała też Królowej nieba wraz z niebieskimi Zastępami. Amen.

III.

Ratuj nas w potrzebie, przybądź nam ku pomocy, Pani, wszak zdeptałaś głowę wężowi. Skruszonego serca i niewinni ludzie ufają w Tobie, bo jesteś ich Orędowniczką i Przewodniczką. Wstawiaj się czule za nami do Boskiego Syna Twojego, aby gniew Jego odwrócił się od nas. W jasności Twojej oczyść serca nasze, Pani, wyjednaj dla nich święte cnoty Twoje! Kieruj nasze kroki na drodze Pańskiej; naucz nas postępować według przykazań Jego. Podaj nam litościwie mocną prawicę Twoją; pośpiesz z pomocą w godzinie śmierci naszej. Wyrwij nas z rąk złośliwych, nie zostawiaj nas we władzy ciemności. Daj nam dobrą radę, o najmędrsza Panno, pomóż nam poznać wolę Syna Twego. Ozdobo i chwało ludzkiego rodzaju i Różo duchowna, pamiętaj o wszyskich, którzy Cię wzywają. Przez wszystkie dni życia naszego chcemy wołać do Ciebie; wspomnij, Pani, że jeszcze nikt daremnie Ciebie nie wzywał.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu i t. d. Chwała też Królowej nieba wraz z niebieskimi Zastępami. Amen.

IV.

Imienia Twego słodycz, kochana Pani, napełnia mnie ufnością. Opanowały mnie błędy i grzechy, ale Tyś nie wzgardziła wołaniem mojem. Napadły mnie nędza i utrapienia, a jako Matka niosłaś mi pomoc. W Twoje ręce oddaję ciało i duszę, całe życie moje i koniec mego żywota. Z ziemi jestem i błąkam się w ciemnych nocach, oświeć mnie światłością łaskawości Twojej. Panno nad pannami, otrzymaj dla mnie zbawienie, gdyż porodziłaś zbawienie ludzi i Aniołów. Każda prośba Twoja wysłuchaną jest, bo znalazłaś łaskę w oczach Boskich. Zawsze błagać Ciebie, o Matko nasza, będziemy, bo chętnie pomagasz wszystkim skruszonego serca ludziom.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu i t. d. Chwała też Królowej nieba wraz z niebieskimi Zastępami. Amen.

V.

Ave Maria, łaskiś pełna, przez którą zbawienie świata się stało. Wybrana między wszystkiemi, chwalebna Panno, do Ciebie podniosłam duszę moją. Wzniesioną byłaś przy towarzyszącemu pieniu Aniołow sobie odpowiadających, ozdobiona różami wiecznej wiosny, liliami ukoronowana. Szafarko łask Boskich, spojrzyj na mnie, bo ja nędzna i uboga jestem. Oczy Twoje widzą nędzę naszą, spuść na nas promień łaskawej pociechy i wspracia. Nejczystsza Panno, uproś nam serce czyste; otrzymaj man łaskę u Tego, który nas ukochał i obmył we własnej Krwi swojej. Niech będzie za sprawą Twoją odwrócony od sprawiedliwy sąd Jego; przez zasługi Twoje i prośby, racz Go pojednać z nami. Niech przez Ciebie otworzą się dla nas wrota sprawiedliwości, abyśmy sławili Twoją władzę i dobroć Twoją. Wzywać Ciebie mają wszystkie familie narodów: wszystkie chóry Aniołów opiewać mają Twą chwałę.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu i t. d. Chwała też Królowej nieba wraz z niebieskimi Zastępami. Amen.

— Ojcze nasz, zbaw sługi Twoje, Boże mój, w Tobie pokładające nadzieję. Zeszlij nam pomoc z świątyni, z Syonu ochraniaj nas. Módl się za nami św. Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusa. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się. Prosimy Cie, Panie, abyś za wstawieniem się najczystszej, najświętszej Maryi, zawsze Panny, zachował rodzinę Twoją od wszelkiej przeciwności, i od każdego niebezpieczeństwa ciała i duszy obronić nas raczył przez Pana naszego Chrystusa. Amen.

MODLITWA DO NAJŚW. MARYI PANNY W UTRAPIENIU

Cześć Ci składamy N. Panno, która pochodzisz ze krwi królewskiej Dawida i macierzyństwem Boskiem się zaszczycasz. Cześć składamy czystości, niepokalanemu poczęciu, godności i przymiotom Twoim. Udajemy się do wielkiego miłosierdzia Twego Boga miłosiernego. Matko! Świat cały Ci przyznaje, żeś łaskawa i litościwa, gdyż gniew Boski łagodzisz, grzesznych od zguby ratujesz, zbawienie upraszasz, wszystkim wszystkie potrzeby u Boga otrzymujesz. Stąd sługa Twoja niegodna udaje się do Ciebie z największą ufnością, że miłosierna. Wielce mogąca, a najbliższa Boga, jako Pocieszycielka strapionych od wszystkich doznana, uprosisz mi pociechę w tym nieznośnym smutku, który na sercu cierpię. Uczyń to dla pomnożenia czci Twojej, a uproś mi u Boga pocieszenie; proszę Cię o to przez przebite Serce Jezusowe i Twoje macierzyńskie kochające Boga i ludzi; przrz cuda i łaski, które czynisz i dla proszących Cię dajesz; przez najsłodsze Imię Jezusa, Syna Twego kochanego, niech doznam łaski Twojej, do której się teraz szczerze uciekam, niech się nie mylę w prośbie mojej. O Matko, Pocieszycielko i ostatnia po Bogu moja nadziejo, przedstawiaj Synowi Twemu piersi, któremiś Go karmiła i przy którycheś Go tuliła; serce, którem Go kochałaś i kochasz, aby tem wzruszony zmiłował się nade mną. Jeżeli grzechy moje wstrzymują Boga od uczynienia miłosierdzia, żałuję za nie serdecznie i proszę Cię, Ucieczko grzesznych! przeproś za mnie Boga i uproś o co błagam, a ja przyrzekam, że Cię w życiu i wieczności czcić i kochać będę. Amen.

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ PANNY
(Św. Bernarda)

O Maryo bez zmazy poczęta, módl się za nami, który się do Ciebie uciekamy. Zdrowaś i t. d.

Pamiętaj o miłościwa Panno Maryo, że od wieków nie słyszano, ażeby kto uciekając się do Ciebie, Twojej pomocy wzywając, miał być od Ciebie opuszczonym. Tą nadzieją ożywionam uciekam się do Ciebie, o Maryo Panno nad pannami i Matko Jezusa Chrystusa! Przestępuję do Ciebie, biegnę ku Tobie, stawam przed Tobą jako grzesznica najnędzniejsza, drżąc i wzdychając; o Pani świeta, nie racz gardzić prośbami mojemi. O Matko Słowa przedwiecznego, racz wysłuchać mnie nędznej, która do Ciebie z tego padołu płaczu o pomoc wołam. Bądź mi pomocą we wszystkich potrzebach moich teraz i zawsze, a osobliwie w godzinę śmierci mojej. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryo! Przez Twoje święte panieństwo i niepokalane poczęcie, Najświętsza Panno Maryo! oczyść serce, ciało i duszę moją. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa druga.

Panno najświętsza, którą Bóg szczególniejszą łaską obdarzył i za Matkę jednorodzonemu Synowi swemu przeznaczył, wstaw się za nami do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Za Twoją to sprawą Jezus Chrystus danym nam został, bądź więc przy Nim naszą ucieszką i obroną. Niech czystość Twoja niczem nieskalana zatrze w oczach Jego szpetność przewrotności naszej, niech pokora i bezprzykładna Twoja uległość wyjedna nam przebaczenie wyniosłośći i pychy. Niech miłosierdzie Twoje przebaczy wielkości grzechów naszych i wyjedna nam łaskę u Boga. Jesteś naszą Pośredniczką i Obroną, wyjednaj nam zatem łaskę i przebaczenie u Syna Twojego. Panno nieporównanej dobroci, Panno szczególniejszem błogosławieństwem Boskiem i łaskami bez miary obdarzona, spraw, aby Syn Twój, który za sprawą Twoją stał się uczestnikiem cierpień i nędzy tego zmieskiego padołu, przypuścił nas za pośrednictwem Twojem do uczestnictwa chwały i szczęścia, których używa i używać będzie w nieskończone wieki. Amen.

Zdrowaś Marya!

O Maryo niepokalanie poczęta! uwielbia i kocha Cię dusza moja i w uniesieniu miłości pozdrowić Cię pragnie, wołając wraz z Twym Aniołem: Zrowaś Maryo! Dziewico! Ach, gdy to pozdrowienie wymawiam, dziwna błogość przejmuje me serce i czuję, że tam w niebie wszystkie Anioły i Święci radują się na odgłos Twego Imienia; że Syn Twój jedyny prędzej mnie wysłuchuje, gdy w Imię Twoje Go proszę… Więc kiedym szczęśliwa i spokojna, kiedy mi wszystko wiedzie się po myśli, to na znak mojej ku Bogu wdzięczności, wołam: Zdrowaś Maryo, Matka Jezusa Chrystusa! A kiedym smutna i słaba, kiedy upadam pod krzyżem życia mojego, kiedy niepokój ogarnia mi serce, to mi się boleść ucisza, i siły wzmagają i cichnie burza w mej duszy, jeżeli ze łzami westchnąwszy ku Tobie, mówię Ci: Zdrowaś Maryo! I kiedy w pracy i modlitwie ustaję, kiedy zniechęcenie i obojętność zawładnie mą duszą, kiedy pragnę spoczynku, a z trudem iść muszę przez życie, to i wtedy jeszcze, ażeby wznieść się ku Bogu swemu wysoko, aby się rozgarzać miłością Jego i ludzi, aby znowu ochoczo wziąć jarzmo swe na ramiona, dość mi jest wtedy, o Ty gwiazdo moja, zawołać: Zdrowaś Maryo! O Matko i Opiekunko najdroższa! ja w tem pozdorwieniu zamykam całe serce moje; z tem pozdrowieniem na ustach rozpoczynam i kończę każdą pracę i zajęcie moje; z niem budzę się i zasypiam; z niem żyć i umierać pragnę, więc przybądź mi z ratunkiem i pomocą w niedoli i wszystkich moich potrzebach; i weźw opiekę mą duszę, serce i myśli, i uświęćwszystkie prace i całe życie moje, gdy Cię wysławiam z niewysłowionem uczuciem tem słodkiem: Zdrowaś Maryo! O Matko moja najświętsza, niechaj mi Imię Twoje przewodniczy w drodze życia do nieba! a gdy przyjdzie chwila spoczynku serca mojego; gdy stwożone walczyć będzie ze śmierci tęsknotą i bojaźnią sądu Bożego: niech przybędzie mi wtedy ma ,artwiejące już usta, niech napełni serce spokojem i nadzieją, i niech mię Chrystus nie odepchnie wtedy od siebie, gdy dusza moja oswobodzi się z ciała, modląc się: Zdrowaś Marya! Amen.

 

 

Молитвы к Пресвятой Богородице

Молитвы к Пресвятой Богородице. На польском языке. Для католиков латинского обряда. По изд.: Spotkanie z Bogiem. Warszawa, 1968. Badz wola Twoja. Warszawa, 1900.