Jezu, ufam Tobie

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą mi nakazał Jezus napisać i odprawić przed Świętem Miłosierdzia. Rozpoczyna się (ją) w Wielki Piątek.

Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię niczego żadnej duszy, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką Mękę Moją o łaski dla tych dusz.

„Odpowiedziałam: Jezu nie wiem, jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w Najlitościwsze Serce Twoje. I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego" (Dz.s.404-405, nr 1209).

Dzień pierwszy

K. (Kapłan): Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników i zanurzaj ich w morzu Miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz.

Po chwili ciszy i refleksji:

K. Jezu Najmiłosierniejszy,

W. (Wierni) którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, + nie patrz na grzechy nasze, + ale na ufność jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją + i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego Serca Swego + i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. + Błagamy Cię przez miłość Twoją, + która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

Po chwili ciszy i refleksji:

K. Ojcze Przedwieczny,

W. spójrz okiem miłosierdzia szczególnie na biednych grzeszników i na ludzkość całą, + która jest zamknięta w Najlitościwszym Sercu Jezusa + i dla Jego Bolesnej Męki okaż nam Miłosierdzie Swoje, + abyśmy wszechmoc Miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieczne. + Amen.

 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień drugi

K. Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne i zanurz je w niezgłębionym Miłosierdziu Moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej Męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość Miłosierdzie Moje.

Po chwili ciszy i refleksji:

K. Jezu Najmiłosierniejszy,

W. od którego wszystko, co dobre, pochodzi, + pomnóż w nich łaskę, + aby spełniali godnie uczynki miłosierdzia, + by ci, co na nich patrzą, chwalili Ojca Miłosierdzia, który jest w niebie.

Po chwili ciszy i refleksji:

K. Ojcze Przedwieczny,

W. spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy Swojej, + na dusze kapłańskie i zakonne + i obdarz ich mocą błogosławieństwa Swego, + a dla uczuć Serca Syna Swego, w którym te dusze są zamknięte, + udziel im mocy i światła Swego, 4 aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, + by wspólnie śpiewali cześć niezgłębionemu Miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. + Amen.

 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień trzeci

K. Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne i zanurz je w morzu Miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w Drodze Krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy.

Po chwili ciszy i refleksji:

K. Jezu Najmiłosierniejszy,

W. który wszystkim udzielasz Swych łask nadobficie ze skarbca miłosierdzia Swego, + przyjmij nas do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego + i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. + Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, + jaką pała Twe Serce ku Ojcu Niebieskiemu.

Po chwili ciszy i refleksji:

K. Ojcze Przedwieczny,

W. spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna Swego + i dla Jego bolesnej Męki + udziel im Swego błogosławieństwa i otaczaj je Swą nieustanną opieką, + aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, + ale by z całą rzeszą Aniołów i Świętych + wysławiały niezmierzone Miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. + Amen.

 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień czwarty

K. Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej Męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu Miłosierdzia Mojego.

Po chwili ciszy i refleksji:

K. Jezu Najlitościwszy,

W. który jesteś światłością świata całego, + przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze pogan, + które Cię jeszcze nie znają; + niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, + aby i oni wraz z nami wysławiali przedziwne Miłosierdzie Twoje + i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego.

Po chwili ciszy i refleksji:

K. Ojcze Przedwieczny,

W. spójrz okiem Miłosierdzia Swego na dusze pogan + i tych co Cię jeszcze nie znają, + a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. + Pociągnij je do światła Ewangelii. + Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. + Spraw, + aby i one wysławiały hojność Miłosierdzia Twego na wieki wieczne. + Amen.

 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień piąty

K. Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze (braci odłączonych) i zanurz je w morzu Miłosierdzia Mojego. W gorzkiej Męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się Rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w Męce.

Po chwili ciszy i refleksji:

K.Jezu Najmiłosierniejszy,

W. który jesteś dobrocią samą, + Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, + przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze (braci naszych odłączonych) + i pociągnij ich Swym światłem do jedności z Kościołem + i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego, + ale spraw, + aby i oni uwielbili hojność Miłosierdzia Twego.

Po chwili ciszy i refleksji:

K. Ojcze Przedwieczny,

W. spójrz okiem Miłosierdzia Swego na dusze (braci naszych odłączonych), + zwłaszcza tych, + którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, + trwając uporczywie w swych błędach. + Nie patrz na ich błędy, + ale na miłość Syna Swego + i na gorzką Mękę Jego, którą podjął dla nich, + gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. + Spraw, niech i oni wysławiają wielkie Miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. + Amen.

 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień szósty

K. Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te są najbardziej podobne do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania Męce. Widziałem je jako ziemskie anioły, które będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

Po chwili ciszy i refleksji:

K. Jezu Najmiłosierniejszy,

W. który sam powiedziałeś: + „uczcie się ode Mnie, żem jest cichy i pokornego * Serca...", + przyjm do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego + dusze ciche i pokorne małych dzieci. + Niech dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe + i będą szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego + oraz wonnym bukietem przed tronem Bożym, + zapachem, którym sam Bóg się napawa. + Niech dusze te mają stałe mieszkanie w Najlitościwszym Sercu Twoim + i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.

Po chwili ciszy i refleksji:

K. Ojcze Przedwieczny,

W. spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche, pokorne i małych dzieci, + które są zamknięte w mieszkaniu Najlitościwszego Serca Jezusa. + Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego, + woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. + Ojcze Miłosierdzia i wszelkiej dobroci, + błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, + błogosław świa tu całemu, + aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć Miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. + Amen.

 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień siódmy

K. Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają Miłosierdzie Moje i zanurz je w Miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją Męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.

Po chwili ciszy i refleksji:

K. Jezu Najmiłosierniejszy,

W. którego Serce jest miłością samą, + przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze, + które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. + Dusze te, będąc mocarne siłą Boga samego, + wśród wszelkich udręczeń i przeciwności niech idą naprzód ufne w Miłosierdzie Twoje. + Dusze te zjednoczone z Tobą, o Jezu, + dźwigając ludzkość całą na barkach swoich + niech nie będą sądzone surowo, + ale miłosierdzie Twoje niech ogarnia je w chwili zgonu.

Po chwili ciszy i refleksji:

K. Ojcze Przedwieczny,

W. spójrz okiem miłosierdzia na dusze, + które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, + to jest niezgłębione Miłosierdzie Twoje, + które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. + Niech one będą żywą Ewangelią, + niech ręce ich będą pełne uczynków miłosierdzia, + a serca przepełnione weselem, + niech śpiewają pieśń miłosierdzia Najwyższemu, + Błagam Cię, Boże, + okaż im miłosierdzie Swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie pokładały. + Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, który im powiedział, + że dusze, które czcić będą to niezgłębione Miłosierdzie Jego, + sam bronić będzie w życiu, + a szczególnie w godzinie śmierci, jako Swej chwały. + Amen.

 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień ósmy

K. Słowa Pana Jezusa do siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego, niech strumienie Krwi Mojej ochtodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane. Odpłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść Mi ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie ... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.

Po chwili ciszy i refleksji:

K. Jezu Najmiłosierniejszy,

W. któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, + otóż wprowadzam do mieszkania Twego Najlitościwszego Serca + dusze czyśćcowe, + dusze, które są Ci bardzo miłe, + a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. + Niech strumienie Krwi i Wody, które wypłynęły z Serca Twego, + ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, + aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego.

Po chwili ciszy i refleksji:

K. Ojcze Przedwieczny,

W. spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, + a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. + Błagam Cię przez bolesną Mękę Jezusa Syna Twego + i przez gorycz, jaką była zalana Jego Przenajświętsza dusza, + okaż miłosierdzie Swoje duszom, + które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. + Nie patrz na nie inaczej, + jak tylko przez Rany Jezusa Syna Twego Najmilszego, + bo wierzmy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. + Amen.

 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień dziewiąty

K. Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: — Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka Wola Twoja. Dla nich jest ostateczną deską ratunku uciec się do Miłosierdzia Mojego.

Po chwili ciszy i refleksji:

K. Jezu Najlitościwszy,

W. który jesteś litością samą, + wprowadzam do mieszkania Najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. + Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej + rozgrzewają się te dusze zlodowaciałe, które podobne do trupów + takim Cię wstrętem napawały. + O Jezu Najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia Swego + i pociągnij ich w sam żar miłości swojej + i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

Po chwili ciszy i refleksji:

K. Ojcze Przedwieczny,

W. spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, + które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. + Ojcze Miłosierdzia, + błagam Cię przez gorzką Mękę Syna Twego + i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, + pozwól, aby i one wysławiały przepaść Miłosierdzia Twego ... + Amen.

 Koronka do Miłosierdzia Bożego


KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
(Por. Dz.s.192-193, nr 475-476)


Do odmawiania na zwykłej cząstce różańca.

Na początku:

K. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

W. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

K. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

W. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

K. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego,

W. Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Samtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach:

K. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,

W. na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. (l raz)

Na małych paciorkach:

K. Dla Jego bolesnej Męki

W. miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10 razy)

Na zakończenie:

K. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,

W. zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3 razy)


WYBRANE MODLITWY SIOSTRY FAUSTYNY


Modlitwa o Miłosierdzie Boże

O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia Twego, do litości Twojej, o Boże, a woła potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi. O Panie, Dobroci niepojęta, Który znasz na wskroś Nędzę naszą i wiesz, że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie jesteśmy w stanie, przeto Cię błagamy: uprzedzaj nas łaską Swoją i pomnażaj w nas nieustannie miłosierdzie Swoje, abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją świętą w życiu całym i w śmierci godzinie. Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z ufnością jak dzieci Twoje czekali na przyjście Twoje ostateczne, który to dzień Tobie jest tylko wiadomy i spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa, pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus jest ufnością naszą, przez Jego miłosierne Serce przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba (Dz.s.515-516, nr 1570).

Godzina Miłosierdzia

Wskazania Pana Jezusa dotyczące uczczenia momentu Jego śmierci na krzyżu:

O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę Ci wniknąć w Mój śmiertelny smutek, w tej godzinie nie odmówię niczego duszy, która Mnie prosi przez Mękę Moją (Dz.s.439, nr 1320).

Przypominam ci, córko Moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je, wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, w tej godzinie stała się łaska dla całego świata — miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Córko Moja, staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, jeżeli ci na to obowiązki pozwolą, a jeżeli nie możesz odprawiać drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia, w Najświętszym Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę. Żądam czci dla miłosierdzia Mojego od wszelkiego stworzenia ... (Dz.s.516, nr 1572).

Skonałeś, Jezu, ale zdrój życia wytrysnął dla dusz i otworzyło się morze miłosierdzia dla świata całego. O zdroju żywota, niezgłębione miłosierdzie Boże, ogarnij świat cały i wylej się na nas (Dz.s.439, nr 1319).

Przed Przenajświętszym Sakramentem

Uwielbiam Cię, Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia. O Panie, rozsiałeś tyle piękna po ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć jest tylko słabym odbiciem Ciebie, Niepojęta piękności.

A choć się ukryłeś i utaiłeś, i zataiłeś piękność Swą, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe Dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia. Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmieliła mnie mówić z Tobą. Miłosierdzie Twoje sprawia to, że znika pomiędzy nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z Tobą, o Panie, to rozkosz dla mojego serca. W Tobie znajduję wszystko, czego serce moje zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste. O Stwórco mój i Panie, Ty jeden ponad te dary dajesz mi Sam Siebie i jednoczysz się ściśle ze Swym nędznym stworzeniem. Tu się rozumieją serca nasze bez doboru słów; tu nikt mowy naszej przerwać nie jest w stanie. O czym mówię z Tobą, o Jezu, jest to nasza tajemnica, o której stworzenia wiedzieć nie będą... Są to tajemne przebaczenia, o których wie tylko Jezus i ja.

Jest to tajemnica Miłosierdzia Jego, które ogarnia każdą oddzielnie duszę. Za tę niepojętą dobroć Twoją uwielbiam Cię, o Stwórco i Panie, całym sercem i duszą moją. A choć to uwielbienie moje jest tak nędzne i małe, jednak jestem spokojna, bo wiem, że Ty wiesz, że ono jest szczere, choć tak nieudolne... (Dz.s.554-555, nr 1692).

Przed Panem Jezusem w Hostii świętej

Hostio święta, w której zawarty jest testament miłosierdzia Bożego dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.

Hostio święta, w której zawarte jest Ciało i Krew Pana Jezusa, jako dowód nieskończonego miłosierdzia ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom.

Hostio święta, w której zawarte jest życie wiekuiste i nieskończonego miłosierdzia, nam obficie udzielane, a szczególnie biednym grzesznikom.

Hostio święta, w której zawarte jest miłosierdzie Ojca, Syna i Ducha Świętego ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom.

Hostio święta, w której zawarta jest nieskończona cena miłosierdzia, która wypłaci wszystkie długi nasze, a szczególnie biednych grzeszników.

Hostio święta, w której zawarte jest źródło wody żywej, tryskającej z nieskończonego miłosierdzia dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.

Hostio święta, w której zawarty jest ogień najczystszej miłości, który płonie z łona Ojca Przedwiecznego, jako z przepaści nieskończonego miłosierdzia dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.

Hostio święta, w której zawarte jest lekarstwo na wszystkie niemoce nasze, płynące z nieskończonego miłosierdzia, jako z krynicy, dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.

Hostio święta, w której zawarta jest łączność pomiędzy Bogiem a nami, przez nieskończone miłosierdzie dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.

Hostio święta, w której zawarte są wszystkie uczucia najsłodszego Serca Jezusowego ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna we wszystkich cierpieniach i przeciwnoś-ciach życia.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród ciemności i burz wewnętrznych i zewnętrznych.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród niepowodzeń i zwątpienia toni.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród fałszu i zdrad.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród ciemności i btezbożności, która zalewa ziemię.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród tęsknoty i bólu, w którym nas nikt nie rozumie.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród znoju i szarzyzny życia codziennego.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród zniszczenia naszych nadziei i usiłowań.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród pocisków nieprzyjacielskich i wysiłków piekła.

Hostio święta, ufam Tobie, gdy ciężkości przechodzić będą siły moje, gdy ujrzę wysiłki moje bezskuteczne.

Hostio święta, ufam Tobie, gdy burze miotają moim sercem, a duch strwożony chylić się będzie ku zwątpieniu.

Hostio święta, ufam Tobie, gdy serce moje drżeć będzie i śmiertelny pot zrosi mi czoło.

Hostio święta, ufam Tobie, gdy wszystko sprzysięże się przeciw mnie i rozpacz czarna wciskać się będzie do duszy.

Hostio święta, ufam Tobie, gdy wzrok mój gasnąć będzie na wszystko co doczesne, a duch mój po raz pierwszy ujrzy światy nieznane.

Hostio święta, ufam Tobie, gdy prace moje będą przechodzić siły moje, a niepowodzenie będzie stałym udziałem moim.

Hostio święta, ufam Tobie, gdy pełnienie cnoty trudne mi się wyda i natura buntować się będzie.

Hostio święta, ufam Tobie, gdy ciosy nieprzyjacielskie wymierzone przeciw mnie będą.

Hostio święta, ufam Tobie, gdy trudy i wysiłki potępione przez ludzi będą.

Hostio święta, ufam Tobie, gdy zabrzmią sądy Twoje nade mną, wtenczas ufam morzu miłosierdzia Twego.

+ Trójco Przenajświętsza, ufam w nieskończone miłosierdzie Twoje. Bóg jest Ojcem moim, a więc ja, dziecię Jego, mam wszelkie prawo do Jego Boskiego Serca, a im ciemność większa, tym ufność nasza powinna być zupełniejsza.

Nie rozumiem, jak można nie ufać Temu, który wszystko może; z Nim wszystko, a bez Niego — nic. On, Pan, nie pozwoli i nie dopuści zawstydzenia dla tych, którzy całą ufność swoją w Nim położyli (Dz.s.147-149, nr 356-358).

Modlitwy za Kościół święty i kapłanów

Jezu, Oblubieńcze mój Najukochańszy, proszę Cię o triumf Kościoła... o błogosławieństwo dla Ojca Świętego (N.N.) i całego duchowieństwa, o łaskę nawrócenia grzeszników zatwardziałych, o szczególne błogosławieństwo i światło proszę Cię, Jezu, dla kapłanów, u których będę się spowiadać w życiu (Dz.s.109, nr 240).

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha Swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty Sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc Miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na duszę kapłana. Niechaj moc Miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz (Dz.s.360, nr 1052).

Modlitwa za Ojczyznę

Jezu Najmiłosierniejszy, proszę Cię przez przyczynę świętych Twoich, a szczególnie przez przyczynę Matki Twojej Najmilszej, która Cię wychowała z dzieciństwa, błagam Cię, błogosław Ojczyźnie mojej. Jezu, nie patrz na grzechy nasze, ale spójrz na łzy dzieci małych, na głód i zimno, jal cierpią. Jezu, dla tych niewiniątek udziel mi łaski, o którą Cię proszę dla Ojczyzny mojej (Dz.s.124, nr 286).

Modlitwy do Matki Bożej

Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć moją i to, co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja, okryj mnie swym płaszczem dziewiczym... i udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała i broń mnie Swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi... O śliczna Lilio, Tyś dla mnie zwierciadłem, O Matko moja (Dz. s.37-38, nr 79).

Matko Boża, dusza Twa była zanurzona w goryczy morzu, spójrz na dziecię Twoje i naucz cierpieć i kochać w cierpieniu. Wzmocnij mą duszę, niech jej ból nie łamie. Matko łaski — naucz mnie żyć Bogiem (Dz.s. 133, nr 315).

W dniu Ofiarowania — 2 lutego:

O Maryjo, dziś miecz straszny przeniknął Twą świętą duszę, prócz Boga nikt nie wie o Twoim cierpieniu. Twa dusza nie łamie się, ale jest mężna, bo jest z Jezusem. Matko słodka, złącz moją duszę z Jezusem, bo tylko wtenczas przetrwam wszystkie próby i doświadczenia i tylko w złączeniu z Jezusem moje ofiarki będą miłe Bogu. Matko najsłodsza, pouczaj mnie o życiu wewnętrznym, niech miecz cierpień nigdy mnie nie łamie. O czysta Dziewico, wlej w serce moje męstwo i strzeż go (Dz.s.331, nr 915).

Modlitwa o mądrość Bożą

Jezu, daj mi rozum, wielki rozum (oświecony wiarą), jedynie na to, abym Ciebie lepiej poznała, bo im Cię lepiej poznam, tym Cię goręcej ukocham. Jezu, proszę Cię o potężny rozum w rozumieniu rzeczy Bożych i wyższych. Jezu, daj mi rozum wielki, którym poznawać będę Twą Boską Istotę i Twoje życie wewnętrzne, Troiste. Uzdolnij mój umysł przez szczególną Swą łaskę. Choć wiem o uzdolnieniu przez łaskę, jaką mi daje Kościół, lecz jest skarb wielki łask, których Ty, o Panie, udzielasz na prośbę naszą, a jeżeli Ci się prośba moja nie podoba, to proszę Cię, nie daj mi pociągu do takiej modlitwy (Dz.s.480, nr 1474).

Modlitwa o łaskę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich

Ile razy pierś ma odetchnie, ile razy serce moje uderzy, ile razy krew moja zapulsuje w organizmie moim, tyle tysięcy razy pragnę uwielbić Miłosierdzie Twoje, o Trójco Przenajświętsza.

Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie, niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione Miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.

Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.

Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęk bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.

Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w Najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie Miłosierdzie Twoje we mnie, O Panie mój.

Sam mi każesz ćwiczyć się w trzech stopniach miłosierdzia; pierwsze: uczynek miłosierny — jakiegokolwiek on będzie rodzaju; drugie: słowo miłosierne — jeżeli nie będę mogła czynem, to słowem; trzecie: modlitwa. Jeżeli nie będę mogła okazać miłosierdzia czynem ani słowem, to zawsze mogę modlitwą. Modlitwę rozciągam nawet tam, gdzie nie mogę dotrzeć fizycznie.

O Jezu mój, przemieli mnie w siebie, bo Ty, wszystko możesz (Dz.s.83-84, nr 163).

Uwielbienie Miłosierdzia Bożego przez Siostrę Faustynę

Miłość Boża kwiatem, a Miłosierdzie owocem. Niech dusza wątpiąca czyta te wywody miłosierdzia Bożego i stanie się ufająca.

Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ani anielski, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, w sakramenie Chrztu świętego, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w śmierci godzinie, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, koronujące wszystko, co jest i co istnieć będzie, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, serc odpocznienie i pokoju wśród trwogi, ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych, ufam Tobie-Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei, ufam Tobie.

O Boże Wiekuisty, w którym Miłosierdzie jest niezgłębione, a litości skarb jest nieprzebrany, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie Swoje, abyśmy w chwilach ciężkich nie rozpaczali ani upadali na duchu, ale z wielką ufnością poddali się woli Twojej świętej, która jest Miłością i Miłosierdziem samym.

O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, Kto Cię godnie uwielbić i wysławiać może, Największy przymiocie Boga Wszechmogącego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego.

W jeden hymn złączcie się gwiazdy, ziemio i morze i zgodnie, wdzięcznie wyśpiewujcie niepojęte Miłosierdzie Boże (Dz.s.343-344, nr 949-951).

Modlitwa za grzeszników

Jezu, Prawdo Wiekuista, Żywocie nasz, błagam i żebrzę miłosierdzia Twego dla biednych grzeszników. Najsłodsze Serce Pana mojego, pełne litości i miłosierdzia niezgłębionego, błagam Cię za biednymi grzesznikami. O Serce Najświętsze, Źródło Miłosierdzia, z którego tryskają promienie łask niepojętych na cały rodzaj ludzki, błagam Cię o światło dla biednych grzeszników. O Jezu, pomnij na gorzką Mękę Swoją i nie dozwól, aby ginęły dusze odkupione tak drogocenną Krwią Twoją Najświętszą. O Jezu kiedy rozważam tę wielką cenę Krwi Twojej, cieszę się z jej wielkości, bo jedna kropla wystarczyłaby za wszystkich grzeszników. Chociaż grzech jest przepaścią złości i niewdzięczności, jednak cena jest położona za nas nigdy nieporównana, dlatego niech ufa dusza wszelka w Męce Pana, niech ma w Miłosierdziu nadzieję. Bóg nikomu Miłosierdzia Swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się Miłosierdzie Boże. O, co za radość się pali w sercu moim, kiedy widzę tę niepojętą dobroć Twoją, o Jezu mój. Pragnę przyprowadzić wszystkich grzeszników do stóp Twoich, aby wysławiali przez nieskończone wieki Miłosierdzie Twoje (Dz.s.34, nr 72).

Modlitwy o śmierć szczęśliwą

O Jezu Miłosierny, rozciągnięty na krzyżu, wspomnij na naszą godzinę śmierci. O Najmiłosierniejsze Serce Jezusa, otwarte włócznią, ukryj mnie w ostatnią śmierci godzinę. O Krwi i Wodo, która wytrysłaś z Serca Jezusowego jako zdrój niezgłębionego Miłosierdzia dla mnie (obmyj mnie z grzechów i przewinień moich)... Jezu konający, Zakładniku Miłosierdzia, złagodź gniew Boży w mojej śmierci godzinie (Dz.s.299, nr 813).

O Jezu mój, niech ostatnie dni wygnania będą całkowicie według Twej Najświętszej Woli. Łączę swoje cierpienia, gorycze i samo konanie z Męką Twoją świętą i ofiaruję się za świat cały, aby uprosić obfitość miłosierdzia Bożego dla dusz, a szczególnie dla dusz... (grzeszników). Ufam mocno i zdaję się całkowicie na wolę Twoją świętą, która jest miłosierdziem samym. Miłosierdzie Twoje będzie mi wszystkim w tej ostatniej godzinie... (Dz.s.517, nr 1574).

Modlitwa w cierpieniu

O Hostio żywa, podtrzymuj mnie w tym wygnaniu, abym mogła iść wiernie śladami Zbawiciela. Nie proszę, abyś mnie, Panie, zdjął z krzyża, ale błagam, abyś mi dał siłę wytrwać na nim. Pragnę być rozciągnięta tak, jak Ty, Jezu, na krzyżu. Pragnę wszystkich mąk i boleści, któreś Ty wycierpiał; pragnę wypić kielich goryczy do dna (Dz.s.484, nr 1484).

Modlitwa o Miłość Bożą

Najsłodszy Jezu, rozpal moją miłość ku Sobie i przemień mnie w Siebie, prze-bóstwij mnie, aby czyny moje miłe Ci były; niech to sprawi moc Komunii św., którą codziennie przyjmuję (Dz.s.430, nr 1289).

Modlitwa dziękczynna

O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże. Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie, Panie; dusza moja to jeden hymn uwielbienia Miłosierdzia Twego. Kocham Cię Boże, dla Ciebie Samego (Dz.s.587, nr 1794).


LITANIA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
(do prywatnego odmawiania)


Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie. (powtarza się)

Miłosierdzie Boże, Najwyższa doskonałości Odkupiciela,

Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,

Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,

Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,

Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,

Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,

Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,

Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym,

Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,

Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,

Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,

Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego,

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,

Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,

Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników,

Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawier dliwych,

Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych,

Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących,

Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,

Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,

Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,

Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,

Miłosierdzie Boże, pokoju konających,

Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańskich zbawionych,

Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,

Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,

Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów,


Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.


P. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego (Ps 144,9).

W. Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 88,2). Módlmy się: Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, który jest samym Miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

Jezu, ufam Tobie

Jezu, ufam Tobie. Материалы молитвенника "Jezu, ufam Tobie" на польском языке: девятиднев Божественному Милосердию, Веночек Божественному Милосердию, выбранные молитвы из дневника бл.с. Фаустины Ковальской, литания Божьему Милосердию.