Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś, Maryjo

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś, Ty, między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl siĘ za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy jedyny prawdziwy,
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nas wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój,
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
Bądź mi zawsze ku pomocy.

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
- i poczęła z Ducha Świetego. Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska
- niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo...

A słowo Ciałem się stało
- i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo...

Modlitwa za zmarłych

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, - a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Apel Jasnogórski

Maryjo, Królowo Polski,
jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

Основные молитвы по-польски

Основные молитвы по-польски. Для католиков латинского обряда. Основные молитвы, Акты Веры, упования, любви и рскаяния, молитва к Ангелу-Покровителю. (По книге "Mo'j katechizm. Przyjdz' Panie Jezu")