POTERIAI

Žegnojimasis

ф Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Viešpaties malda

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje! * Teesie šventas Tavo vardas, * teateinie Tavo karalystė, * teesie Tavo valia, * kaip danguje, taip ir ant žemėje.
Kasdienės mūsų duonos douk mums šiadien. * Ir atleisk mums mūsų kaltes, * kaip ir mes atleidžiame savo kaltinikams. * Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

Angelo pasveikinimas Marijai

SVEIKA MARIJA, malonės pilnoji! * Viešpats su Tavimi! * Tu pagirta tarp moterų * ir pagirtas Tavo Sūnus ж Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo Motina, * melsk už mus nusidėjėlius, * dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.

Švč. Trejybės pagarbinimas

GARBĖ DIEVUI TĖVUI, ir Sūnui, * ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, * ir per amžius. Amen.

Apaštalų tikybos išpažinimas

TIKIU DIEVĄ TĖVĄ visagalį, * dangaus ir žemės Sutvėrėją; * ir Jėzų Kristų, * vienatinį jo Sūnu, mūsų Viešpati, * kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, * gimė iš Mergelės Marijos, * kentėjo prie Poncijaus Piloto, * buvo prikaltas prie kryžiaus, * numiręs ir palaidotas; * nužengė į pragarus; * trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; * įžengė į dangų; * sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėeje, * iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
Tikiu Šventąją D
vasia, * šventąją visuotinę Bažnyčią, * šventųjų bendravima, * nuodėmių atleidimą, * kūno iš numirusių prisikėlimą * ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

сViešpaties angelasт

VIEŠPATIES ANGELAS apreiškė Marijai: * сTu pradėsi iš Šventosios Dvasiosт.

SVEIKA, MARIJAе

сŠtai aš Viešpaties tarnaitė, * teesie man pagal tavo žodįт.

SVEIKA, MARIJAе

Ir Žois tapo kūnu, * ir gyveno tarp mūsų.

SVEIKA, MARIJAе

сDangaus Karalieneт
(Velyk
ų laiku, vieroj сViešpaties angelasт)

DANGAUS KARALIENE, džūgauki, aleliuja, * nes tas, kurį turėjai garbės neзioti, aleliuja, * prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja. * Melski už mus Dievą, aleliuja!

Maldelė už mirusius

AMŽINĄJĮ ATILSĮ duok mirusiems, Viešpatie, * ir amžonoji šviesa jiems tešveičia (3 kartus). Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

Švč. Sakramento pagarbinimas

GARBINKIME ŠVENČIAUSIĄJĮ SAKRAMENTĄ, * Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, * tikrąjį Kūną ir Kraują, * dabar ir visados, * ir per amžius. Amen.

Dievo įsakymai

Štai ką įsako Viešpats Deivas, kurio kaip Tėvo turiu klaustyti:

Pirmas: Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.
Antras: Netark Dievo vardo be reikalo.
Treičias: Švęsk sekmadienį.
Ketvirtas: Gerbk savo tėvą ir motiną.
Penktas: Nežudyk.
Šeštas: Nepaleistuvauk.
Septintas: Nevok.
Aštuntas: Nekalbėk netiesos.
Devintas: Negeisk svetimo vyro ir svetimos moteries.
Dešimtas: Negeisk svetimo turto.
Didysis įsakymas: Mylėk Viešpatį Dievą visa širdimi, * visa siela, visa protu, visomis jėgomis; * mylėk kiekvieną žmogų taip, kaip save.

Bažnyčios įsakymai

Štai ką įsako Bažnyčia, kurią kaip Motiną turiu mylėti:

Pirmas: Švęsk šventes.
Antras: Sekmadieniais ir šventėmis dalyvauk šventosiuse Mišiose.
Trečias: Laikykis pasninkū ir nesilinksmink draudžamu laiku.
Ketvirtas: Bent apie Velykas atlik išpažintį ir priimk Švenčiausiąjį Sakramentą.
Penktas: Padėk išlaikyti savo Bažnyčią.

Sakramentai

Kristaus įstegtieji ženklai kuriais gauname Dievo malonę:

Pirmas: Krikštas.
Antras: Sutvirtinimas.
Trečias: Švenčiausiasis Sakramentas.
Ketvirtas: Atgaila.
Penktas:Ligonių patepimas.
Šeštas: Kunigystė.
Septinas: Santuoka.

Atgailos dalys

Kad atgaila būtų gera, reikia:

Pirma: Atsiminti savo nuodėmes.
Antra: Gailėtis dėl nuodėmių.
Trečia: Tvitrai pasiryžti nebenusidėti.
Ketvirta: Atlikti išpažintį.
Penkta: Atsilyginti ir taisytis.

Svarbiausios tikėjimo tiesos

Pirmoji: Yra vienas Dievas trijuose Asmenyse: * Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia.
Antroji: Dievas Sūnus yra tapęs žmogumi * ir numiręs dėl mūsų išdanymo.
Trečioji:
Dievas yra teisingas: * už gera atlygina, už pikta baudžia.
Ketvirtoji: Žmogaus siela yra nemirtinga.

Dieviškosios dorybės

Vienijačios mus su Dievu

1. Tikėjimas, 2. viltis, 3. meilė.

Pagrindinės dorybės

(gero charakterio pagrindas)

1. Išmintimgumas, 2. teisingumas, 3. susivaldymas, 4. tvirtumas.

Graužiausios žmonių dorybės

1. Nuolankumas, 2. Dosnumas, 3. Skaistumas, 4. Romumas, 5. Meilingumas, 6. Saikingumas, 7. Uolumas.

Pavojingiausios ydos,

priešingos gražiausioms dorybėms

1. Puikybė, 2. Gobšumas, 3. Gašlumas, 4. Rūstumas, 5. Pavydas, 6. Nesiakingumas valgant ar geriant, 7. Tingumas.

Gerieji darbai sielai

1. Nemokantį pamokyti. 2Abejojančiam patarti. 3. Naliūdusį paguosti. 4. Pikta darantį sudrausti. 5. Įžeidimus atleisti. 6. Nuoskaudas nukęsti. 7Melstis už gyvus ir mirusius.

Gerieji darbai kūnui

1. Išalkusį pavalgydinti. 2. Ištroškusį pagirdyti. 3. Vargšą aprengti. 4. Keleivį priglausti. 5. Kalinį sušlepti. 6Ligonį aplankyti. 7. Mirusį palaidoti. (Plg. Mt 25, 43-46).

Kristaus palaiminimai

PALAIMINTI dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.
Palaiminti, kurie liūdu: jie bus paguosti.
Palaiminti romieji: ije paveldės žemę.
Palaiminti, kurie alksta ir trokš
ta teisybės: jie bus pasotini.
Palaiminti gailestingieji: ije susilauks gailestingumo.
Palaiminti tyraširdžiai
: jie regės Dievą.
Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaika
is.
Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų yra dangaus karalyste.
Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.
(Mt 5, 3-12a).

Katalikiški pasisveikinimai

GARBĖ JĖZUI KRISTUI ж Per amžius. Amen.
PADĖK, DIEVE!
ж Ačiū! arba Dėkui!
SU DIEVU ж Su Dievu!


Tikėjimo, vilties, meilės ir gailesčio aktai

TIKIU, Dieve, visa, ką Tu apreiškie ir per šventąją savo Bažnyčią davei mums tikėti, nes Tu, būdamas pati Tiesa, negali suklysti nei kitų suklaidinti. Viešpatie, paidink mano tikėjimą!

TURIU VILTĮ, Viešpatie, ir tvirtai tikiuosi, kad dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų duosi man išganymui reikalingų malonių ir, jeigu laikysiuosi Tavo įsakymų, amžimąją garbę danguje, nes Tu pats, Viešpatie, tai pažadėjai, o ką prižadi, visuomet įvykdai. Viešpatie, sustiprink mano viltį!

MYLIU Tave, Dave, visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis, nes Tu esi be galo geras; be galo vertas meilės. Dėl Tavo mėilės myliu kiekvieną žmogų ir iš širdies atleidžiu visiems savo kaltinimkams. Duok man, Viešpatie, vis labiau Tave mylėti!

GAILIUOSI, mano Dieve, kad ne visada buvau ištikimas Tau, kad esu nusikaltęs Tavo meilei. Atleisk man, Viešpatie! Nuoširdžiai ryztuosi taisytis. Jėzau, stiprink mane! Amen.

Основные молитвы и краткий катехизис

Основные молитвы и краткий катехизис. Основные молитвы: Отче наш, Радуйся Мария, 0Малое Славословие, Апостольский Символ веры, Ангел Господень, Царица Небесная радуйся, краткий катехизис, акты веры, надежды и любви. По изд.: Liturginis maldynas. Kaunas, 1992.