KASDIENĖS MALDOS

Labai gražu ir miela kasdien ar bent šventadienais šeimoje melstis visiems drauge. Bendrajai maldai paprastai vadovauja tėvas, bet gali jį pavaduoti motina ar kuris iš vaikų. Vieną kitą čia nurodytą maldą vadovui paskaičius ar visiems balsiai sukalbėjus; kiekvienas dar pasimeldžia tyliai, savomis mintimis.

Žr. Taip pat Šeimos maldos; Dievo žodžio pamaldos (Šventadienis namie), Įvairios maldos.

Rytą

Rytą kreipiamės į Viešpatį, prašydami palaimos naujai dienai.

VARDAN DIEVO TĖVO; TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI TĖVUI; TIKIU DIEVĄ TĖVĄ.

MŪSŲ VEIKSMUS, Viešpatie, savo įkvėpimu pradėk ir savo pagalba lydėk, kad Tu būtum kiekvieno mūsų sumanymo ir darbo pradžia ir pabaiga. Amen.

VIEŠPATIE DIEVE, per švenčiausiąją Tavo Sūnaus Širdį ir jo skaisčiausios Motinos rankas aukoju Tau save ir visa, ką tik šiandien mąstysiu, kalbėsui, darysiu ar kentėsiu, - Tavo garbei, sielų išpanymui, Tėvynės, jos žmonių ir savo labui. Aukoji Tau visa, ką turiu, - kūną ir sielą, jėgas ir darbą, pasiryąimus ir pastangas. Palaimink juos, kad nieko neliktų, kas nebūtų įkvėpta Tavo meilės ir netarnautš Tavo garbei. Stiprink mano jėgas, kad išvengčiau blogio, gyvenčiau kilniais nusiteikimais, nieko nepapiktinčiau ir visa daryčiau ta mintimi, kuria gyveno ir dirbo žemėje Tavo Sūnus Jėzus Kristus. Amen.

VIEŠPATIE, PADARYK MANE savosios ramybės pasiuntiniu ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta; santaiką, kur vyrauja barniai; vienybę, kur yra skilimas; tikėjimą, kur kankina abejonės; tiesą, kur viešpatauja klaida; viltį, kur braunasi nusiminimas; džiaugsma, kur sleiga liūdesys; šviesą, kur užgulusios tamsybės. – Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas; kitus suprasti, o ne pats būdi suprastas; kitus mylėti, o ne pats būti mylimas, nes kas duoda – gauna, kas atleidžia, tam atleidžiama, kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi. Amen. (Šv. Pranciškus Asyžietis).

MANO VALDOVE ir Motina Marija, Tau save atiduodu. Tau pavedu šiandien savo akis, ausis, lūpas ir širdį – visą save. Dėl to prašau Tave, geroji Motina, saugoti ir ginti mane kaip savo nuosavybę. Amen.

ANGELE SARGE, šventasis mano globėjau ir visos dangaus dvasios, saugokite mane šiandieną ir ginkite nuo visokio blogio. Amen.

Prie stalo

Ne tik mūsų gyvybė, bet ir maistas, kuris ją palaiko, yra Dievo dovana. Dėl to ir prie stalo Dievą atsimename ir jam dėkojame.

  1. PALAIMINK, Viešpatie, mus ir šias dovanas, kuriomis iš Tavo dosnumo stiprinsimės. Mokyk mus dalytis Tavo dovanomis, meile ir duona su visais Tavo vaikais. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
  2. UŽ TAVO DOVANAS, kuriomis stiprinomės, ir visas mums teikiamas geradarybes ačiū Tau, visagali Dieve, keris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Prieš ir po darbo

Labai dera susikaupti, pradedant protinį arba fizinį darbą, o baigus dar kartą jį paaukoti Dievui.

  1. ATSIŲSK, Viešpatie Šventoji Dvasia, savo dovanų mūsų protui apšviersti ir jėgoms sustiprinti. Palaimink mūsų tėvus ir artimuosius, vadovus ir bendradarbius. Duok mums stiprybės gerai atlikti barbus. Amen.
  2. AUKOJAME savo darbą ir sakome ačiū už visas geradarybes Tau, visagali Dieve, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Vakare

Labai gera kiekvieną vakarą ne tik melstis. Bet ir daryti visos dienos savo minčių, kalbų ir veiksmų apžvalgą, vad. sąžinės apyskaitą.

VARDAN DIEVO TĖVO; TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI TĖVUI; TIKIU DIEVĄ TĖVĄ.

Pastikrinu, kuo šiandien nusikaltau Dievui, žmonėms ir savo tikrajam gėriui.

DIEVUI: Gal visiškai neprisiminiau Dievo, jam nesimeldžiau, prastai meldžiausi; gal nepasitikėjau jo gerumu, kantrumu, išmintimi; gal nedrįsau išpažinti, gėdijausi savo tikėjimo, nesirūpinau išspręsti kylančių tikėjimo neaiškumų; gal rėmiausi vien žmonėmis, užmiršdamas Dievo galybę; gal piktžodąiavau, murmėjau dėl Dievo siunčiamų išmėginimų; gal dažnai, be reikalo ir pagarbos, minėjau Dievo ir šventųjų vardus; dal prietaringai tikėjau sapnais, burtais; (šventadienį: ar be svarbios priežasties nepraleidau šv. Mišių)?

ŽMONĖMS: Gal ką nors be pagrindo įtarinėjau, niekinau, neapkenčiau, apgaudinėjau, skriaudžiau; gal kam pavydėjau, kerštavau; gal be būtino reikalo kalbėjau apie kitų klaidas, netobulumus; gal ką įžeidinėjau, pravardžiavau, šmeižiau; gal džiaugiausi kito nelaime, liūdėjau dėl pasisekimo; gal byvau nemandagus su žmonėmis, nekantrus, šiurkštus; nedėkingas tėvams, auklėtojams, vyresniesiems, bičiuliams; gal pritariau blogoms kalboms, pridengiau eteisingą elgesį, napadrąsinau į gera; gal nepasistengiau pagelbėti, užtarti, paguosti, praudžiuginti?

SAU PAČIAM: Gal tuščiai didžiavausi, gyriausi, veidmainiavau, meilikavau, netiesą kalbėjau; gal liedusi į netyras mintis, kalbas, žvilgsnius, veiksmus; nevengiau netyrų draugysčių, išgėrimų, kitokių blogio vilinių; gal tuščiai leidau laiką, nerūpestingai atlikau pareigas; gal buvau per daug išlaidus, smalsus, plepus; gal greit įsižeisdavau, imdavau priekaištauti ar nusimindavau? Ar turiu aikšų, nesavanaudišką gyvenimo tikslą, ar ištvermingai jo siekiu?

Tyliai pamąstęs, toliau meldžiuosi:

GAILIUOSI, VIEŠPATIE, kad pašeidžiau Tavo valią ir nusikaltau Tavo meilei. Atleisk, gerasis dangaus Tėve! Padėk man mokytis iš klaidų ir sustiprink mano dvasios jėgas, kad rytoj būčiau žmonėms gerensnis ir Tau ištikimesnis.

APLANKYK, Viešpatie, mūsų pastogę ir pašalink iš jos sielų priešo žabangus. Tegyvena joje Tavo angelai, saugodami mūsų ramybę. Suteik mums ramią naktį ir laimingą gyvenimo padaigą. Palaimink mus, Viešpatie, ir Tavo palaiminimas tepasilieka su mumis visados.

AŠ MELDŽIUOS, Viešpatie, už visus, kurie šį vakarą Tau nesimels; aš myliu Tave už tuos, kurie iki šiol Tavęs nepamilo; aš noriu kentėti už tuos, kurie priešinasi Tavo valiai. Teįvyksta Tavo valia, Viešpatie, mano ir kitų gyvenime.

DIEVE, TU TROKŠTI žmones išganyti ir dėl savo gerumo atleidi jiems nuodėmes, todėl ir mūsų tėvams, broliams, seserims, giminėms bei geradariams, kurie jau yra apleidę šį pasaulį, Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir visiems Tavo šventiesiems užtariant, leisk pasiekti amžinąją laimę.

ATSIMINK, malonigoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną kas bėga prie Tavęs, šaukiasi Tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie Tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas Tave ir, būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie Tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet malonigai išgirsk ir išklausyk.

ANGELE SARGE, šventasis mano globėjau ir visos dangaus dvasios, saugokite mane šią naktį ir ginkite nuo visokio blogio. Amen.


KADA TIK, VIEŠPATIE, susigalvoju,
aš vis, kaip saulės žiedas, į Tave smelkiuos.
Prisimena man Tavo nuogos rankos, kojos,
dyglių vainikas ant galvos.

Nueina debesys, ir rūkas išsisklaido,
ir vakare subėga žvaigždės ant daugaus.
Virš jų matau aš Tavo viedą,
veidą kaip Dievo ir Žmogaus.

Matau, iš spyglio skleidžias žiedas.
Jau greit, jau greit vainikas visas sužydės.
Ir eina tautos, išrinktos ir atmestos, ir gieda,
graužiausią posmą tą šventos giesmės.

 

Ежедневные молитвы

Ежедневные молитвы. Утренние, вечерние, до и после еды молитвы на литовском языке. Для католиков латинского обряда. По изд.: Liturginis maldynas. Kaunas, 1992.